هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   203   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

چگونه مراحل صدور پروانه را طي کنيم‌؟

بنا به درخواست مخاطبان نشريه و نيز مهندساني که قصد ورود به پروسه ساخت وساز را دارند، ولي اطلاعاتشان کافي نيست، از اين شماره به صورت پروندهاي به تمام مراحل انجام امور مرتبط با شهرداري همانند: پروانه ساختماني (اراضي باير يا باغها)، تخريب و نوسازي، تعويض مهندس، اضافه اشکوب، تغيير نقشه، توسعه بنا، تغييرات، تبديل و... به تفصيل خواهيم پرداخت. در اين شماره نحوه درخواست صدور پروانه را بررسي ميکنيم.

همان طور که ميدانيد، صدور پروانه ساختماني داراي سه مرحله است؛ متقاضي ساخت ملک در اولين مرحله تشکيل پرونده داده و درخواست ثبت تا صدور نقشه مينمايد، در دومين مرحله مالک نقشههاي معماري را تا صدور و پرداخت فيش عوارض ارائه ميکند و در سومين مرحله نيز، تکميل مدارک و صدور و تحويل پروانه انجام ميشود.

اما مدارک لازم براي تشکيل پرونده صدور دستور نقشه که توسط مالک بايد تهيه شود، شامل تهيه و ارائه اصل و تصوير سند مالکيت، اصل و تصوير شناسنامه و کارت ملي مالک يا مالکين، درصورتي که مالک شخص حقوقي باشد، ارائه معرفي نامه رسمي با تعيين حدود اختيارات نماينده، اساسنامه و روزنامه رسمي شرکت الزامي است، در صورت مراجعه وکيل، اصل و تصوير وکالت نامه، شناسنامه و کارت ملّي وکيل الزامي است، اصل و تصوير فيش نوسازي سال جاري ملک، در صورت فوت مالک (اصل و تصوير گواهي انحصار وراثت همراه با شناسنامه و کارت ملي وراث)، نقشه 1/2000 وضع موجود که محل دقيق ملک توسط مالک يا وکيل قانوني ايشان بر روي آن مشخص شدهاست، در امـلاک داراي اشکـال خـاص و يا شيبهاي بسيار تـنـد و يا بيش از 3000 مـترمربع، ارائه نـقـشـه 1/2000 با تأييد مهندس ذيصلاح الزامي است، درصورتي که ملک فاقد ساختمان باشد، ارائه نظريه کميسيون ماده 12 و يا گواهي عدم استفاده از مزاياي مواد 6 و 8 قانون اراضي شهري الزامي است، اصل و تصوير صورت مجلس تفکيکي براي املاکي که داراي سند آپارتماني ميباشند و ارائه فيش آب، برق، گاز و تلفن ميشود.

مرحله اول: (از تشکيل پرونده تا صدور دستور نقشه)

کارشناس تشکيل پرونده دفتر موظف است پس از اخذ مدارک، تأييد صحت مدارک و تطبيق آنها، درخواست متقاضي را در سيستم ثبت نموده و رسيد آن را که شامل شماره پرونده، تاريخ ثبت، نام مأمور بازديد و زمان بازديد ميباشد، تحويل متقاضي کند به عبارتي تشکيل پرونده دهد. سپس مأمور بازديد دفتر موظف است در زمان اعلامي از ملک مورد درخواست بازديد و گزارش خود را در سيستم ثبت کند. بعد نظريه طرح تفصيلي و بر و کف از منطقه به صورت سيستمي اخذ و پرونده الکترونيک به مرحله صدور نقشه ارسال ميشود. بعد نوبت صدور دستور نقشهاست که با تأييد سيستمي رئيس صدور پروانه، دستور نقشه در دفتر خدمات الکترونيک شهر چاپ ميشود.

مرحله دوم: (از ارائه نقشههاي معماري تا صدور فيش عوارض)

بعد از تحويل نقشههاي معماري به دفتر خدمات الکترونيک شهر، بررسي و کنترل نقشههاي معماري انجام ميشود؛ به اين صورت که کارشناس کنترل فني دفتر، نقشههاي معماري را با ضوابط شهرسازي و مقررات ملّي ساختمان و ابعاد بر و کف تطبيق داده و در صورت مغايرت موظف است کليه اشکالات نقشه را در سيستم ثبت و پرينت آن را به مالک براي اصلاح، تحويل دهد. پس از تأييد نقشه، برگه تعهد مهندس معمار در سيستم ثبت و صلاحيت و ظرفيت وي کنترل ميشود.

سپس براي اعلام عوارض بايد اقدام شود که بر اساس اطلاعات پايه ملک مورد درخواست، تعداد مالکين و بناي مورد درخواست در نقشههاي تأييدشده، تسهيلات و سيستم به صورت اتوماتيک عوارض صدور پروانه را محاسبه کرده و در دفتر خدمات الکترونيک شهر چاپ ميشود؛ همچنين مبلغ آن به صورت سيستمي براي اداره درآمد شهرداري منطقه ارسال ميشود. همزمان از طريق پيامک به متقاضي اطلاع داده ميشود تا نسبت به اخذ فرم عوارض از دفتر و مراجعه به شهرداري منطقه جهت پرداخت آن اقدام کند.

مرحله سوم: (تکميل مدارک صدور و تحويل پروانه)

پس از پرداخت عوارض متعلقه، مدارک ديگري ميبايست توسط مالک ارائه شود. چهار سري نقشه معماري تأييدشده با امضا و مهر مهندس معمار، چهار سري نقشه محاسباتي با امضا و مهر مهندس محاسب به همراه فايل اسکن شده و لوح فشرده و برگ تعهد تهيه نقشههاي محاسباتي که توسط مالک و مهندس در دفترخانه اسناد رسمي گواهي امضاشده باشد، چک ليست زلزله با امضا و مهر مهندس محاسب و ناظر، چک ليست مبحث 19 (صرفه جويي در انرژي) با امضا و مهر مهندس معمار و ناظر به هـمراه فايل اسکن شده و لوح فشرده، درصورتي که درخواست تخريب و نوسازي باشد؛ فرم تعهد بناي موجود با امضاي مالک يا وکيل قـانوني وي کـه در دفـترخـانه اسـنـاد رسمـي گـواهـي امضاشده باشد به هـمراه فـايل اسکن شده و لـوح فشرده، چهار سري نقشه تأسيسات برق با امضا و مهر مهندس برق به همراه برگ تعهد تهيه نقشههاي برق که توسط مالک و مهندس در دفترخانه اسناد رسمي گواهي امضاشده باشد، چهار سري نقشه تأسيسات مکانيکي با امضا و مهر مهندس مکانيک به همراه فايل اسکن شده و لوح فشرده همراه با برگ تعهد تهيه نقشههاي مکانيکي که توسط مالک و مهندس در دفترخانه اسناد رسمي گواهي امضاشده باشد.، فرم تعهد مهندس مجري بابت ساختمانهاي بيشتر از 3000 مترمربع و با ساختمانهاي 5 طبقه روي پيلوت و بيشتر که توسط مالک و مهندس در دفترخانه اسناد رسمي گواهي امضاشده باشد، تعهد نظارت که توسط مالک و مهندس در دفترخانه اسناد رسمي گواهي امضاشده باشد، دو جلد گزارش مـکانيک خـاک بابـت ساختمانهاي بـيشـتـر از 5 طبقه به همراه فايل اسکن شده و لوح فشرده آن، سه سري جزييات و نقشههاي سازه نگهبان ممهور به مهر و امضاي مهندسين محاسب و ناظر، اخذ مجوز از امور مهندسين ناظر براي املاک با متراژ بالاي 5000 مترمربع و با 10 طبقه به بالا، مالک و مهندس ناظر در مرحله صدور فيش اعلام عوارض ميبايست در يکي از دفاتر اسناد رسمي حاضرشده و فرم تعهد پروانه ساختماني و نکات لازم جهت اجراي ساختمان را گواهي امضا نموده و در مرحله پيش نويس تحويل دفتر خدمات الکترونيک شهر نمايند.

توصيههاي مهم

مالک بايد قبل از شروع عمليات تخريب جهت ايمنسازي، هماهنگي لازم را با ادارات آب، برق، گاز و مخابرات انجام دهد. براي ساختمانهاي مسکوني 6 طبقه روي همکف و بيشتر و ساختمانهاي با کاربري غيرمسکوني اخذ تأييديه سازمان آتش نشاني الزامي است. (اين تأييديه به طور اتوماتيک از سيستم اخذ ميشود) و نهايتا پروانه صادره از طريق اداره پست به آدرس اعلام شده در زمان ثبت درخواست توسط مالک و يا نماينده قانوني وي، تحويل مي شود.