هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   203   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

اهمیت مقاوم سازی ساختمان

علي اکبر عندليب*

در اكثر شهرهاي ايران ساختمانهاي متعددي از سالهاي گذشته ساخته شدهاند كه فاقد طراحي مناسب، نظارت صحيح، اصول فني و ايمني كافي ميباشند و مقاومت لازم را در مقابل زلزله ندارند. شناسايي و بهسازي اين سازهها بسيار حائز اهميت ميباشد، مخصوصا اگر دولتي، امنيتي و امدادي باشند و عدم توجه به آنها، باعث بروز صدمات جبران ناپذيري در هنگام وقوع حوادث غيرمترقبه خواهد شد

دلايل اصلي ضعف سازهاي

اصولا ضعفهاي سازهاي و به دنبال آن نياز به مقاومسازي ساختمانها به دلايل زير صورت ميپذيرند:

الف) تغيير كاربري ساختمان: به عنوان مثال استفاده از يك ساختمان مسكوني براي انبار و يا افزايش تعداد طبقات ساختمان.

ب) تغييرات در آيين نامههاي زلزله يا طراحي ساختمان ها: اغلب پس از رويداد زمين لرزهاي بزرگ يك سري تحقيقات نظري و آزمايشگاهي و يك سري تجربيات حاصل از آن زمين لرزه باعث ميشود تا در آيين نامهها تجديدنظر صورت گيرد و اين تغييرات معمولا با افزايش برش پايه ساختمان همراهاست. بنابراين ساختمانها به ويژه سازههاي مهم در برخي از مواضع مانند اتصالات، بادبندها، ستونها يا تيرها به تقويت احتياج پيدا ميکنند.

ج) ضعفهاي اجرايي و عدم برآورده شدن نيازهاي طراحي در حين اجرا: كيفيت پايين بتن، اجراي نامناسب ستونها و مواردي مشابه در اين محدوده قرار ميگيرند.

هدف بهسازي و مقاومسازي لرزهاي

از مهمترين اهداف بهسازي و مقاومسازي لرزهاي، تحقق موارد زير است:

الف) تأمين مقاومت در برابر زلزلههاي خفيف بدون هيچگونه آسيب

ب) تأمين مقاومت در برابر زلزلههاي متوسط بدون هيچگونه آسيب سازهاي، ولي احتمال برخي خسارتهاي غيرسازهاي وجود دارد

ج) تأمين مقاومت در برابر زلزلههاي شديدي كه در محل سازه قبلا رخ داده يا قابليت وقوع دارد، بدون فروريزي، ولي احتمال برخي خسارتهاي سازهاي و غيرسازهاي وجود دارد.

*کارشناس ساختمان