هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   203   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

دکوراسیون اتـاق غذاخوری

از فضاهاي غذاخوري بهطورمعمول كمتر از ديگر فضاهاي يك خانه استفاده ميشود، اما درهرصورت اتاق غذاخوري بايد داراي طراحي داخلي و وسايل خاصي باشد و در اين مورد فرقي نميكند كه اين فضا کاملاً جدا از ديگر اتاقها بوده يا در يك نقشه باز با ديگر قسمتها ترکيبشده باشد. شكل و اندازه ميزهاي غذاخوري، صندليها، و مبلمان بايد در طراحي دکوراسيون داخلي اين فضا بهدقت در نظر گرفته شوند تا وقتي مهمانان در اين فضا مشغول غذا خوردن و رفتوآمد هستند دچار مشكل نشوند.

ارتفاع نشيمنها و ميزها معمولاً استاندارد است، اما ديگر اجزاي اين فضا کاملاً متغير و متفاوت هستند. وقتي مشغول برنامهريزي براي طراحي، چيدمان، و خريدن وسايل موردنياز اتاق غذاخوري خانه خود هستيد، دكور، سبك زندگي خود، و ميزان استفاده از اين فضا را در نظر بگيريد تا بتوانيد بهترين اتاق غذاخوري ممكن را با توجه به فضاي خانه خود داشته باشيد. در اين مطلب خواهيد ديد كه چگونه با توجه به ابعاد و سبك طراحي دکوراسيون داخلي منزل خود ميتوانيد به بهترين نحو ممكن اتاق غذاخوري را طراحي كنيد. 

 اتاقهاي غذاخوري سنتي

اتاقهاي غذاخوري سنتي معمولاً داراي فضاي كافي هستند و بهخوبي ميتوان وسايل را در درون آنها چيدمان كرد. ميزهاي دراز و مستطيلشكل در كنار صندليهايي قرار ميگيرند كه ازنظر سبك طراحي کاملاً با هم هماهنگ هستند و در كنار اين مجموعه ميزهاي كناري وجود دارند كه فضاي كافي براي نگهداري از دستمالهاي سفره، ظروف پذيرايي، ليوانها، و غيره فراهم ميكنند و همچنين بهعنوان فضايي براي پذيرايي از مهمانان عمل ميكنند. بوفههاي شيشهاي براي نگهداري و به نمايش گذاشتن ظروف شيشهاي و ظروف چيني نيز در اين اتاقهاي سنتي وجود دارند.

ارتباط ميز غذاخوري با آشپزخانه

 

با استفاده از تابلوهاي هنري و همچنين قرار دادن ميز غذاخوري در درون آشپزخانه توازن خوبي در اين فضا ايجادشده و فضاي غذاخوري بهطور كامل در درون آشپزخانه تعريفشده است. ميز غذاخوري در اين چيدمان در مركز آشپزخانه قرارگرفته است و ميتوان آن را از اتاق نشيمن ديد. همچنين ميتوان در بزرگ چوبي و كشويي آشپزخانه را بست و آشپزخانه را تبديل به فضايي براي پختوپز كرد و درعينحال از ميز غذاخوري بهعنوان سطحي براي انجام كار بهره گرفت. چنين امكاني باعث ميشود بتوان از تمام فضاهاي موجود بهطور بهينه استفاده كرد. اين ايده بسيار مناسب خانههاي كوچك است. توجه كنيد كه صندليهاي سبك باعث ايجاد يك ظرافت بصري در فضا شده و درعينحال بهراحتي ميتوان در هنگام نياز آنها را جابهجا كرد، كه چنين ويژگي در چنين چيدماني کاملاً ضروري و مهم است. 

 صندليهاي ميز غذاخوري

صندليهاي ميز غذاخوري در شكلها، اندازهها، و سبكهاي بسيار متنوعي در بازار وجود دارند. اينكه کداميک از اين صندليها به درد خانه شما ميخورد کاملاً به ابعاد فضاي غذاخوري و همچنين نوع طراحي داخلي خانه شما بستگي دارد. در فضاي موجود در تصوير، يکخانه شهري را مشاهده ميكنيد كه داراي فضاهاي بزرگي است و در آن سبك معاصر با صندليهاي سنتي پيرامون يك ميز چوبي به شكل مستطيل ترکيبشده است. دو صندلي کاملاً پارچهاي هستند و شش صندلي ديگر نشيمنهايي پارچهاي دارند. البته صندليها داراي طراحي کاملاً هماهنگي هستند. صندليهاي ميز غذاخوري كه در عكس مشاهده ميكنيد داراي سطح نشيمن كوچكتري نسبت به صندليهاي تصوير هستند و طراحي آنها کاملاً مدرن و شيك است. البته سبك طراحي خود خانه همچنين صندليهايي را ميطلبد. همچنين ميزهايي كه داراي يکپايه يا دوپايه هستند براي فضاهاي كوچك گزينههاي مناسبتري ميباشند. البته فضايي كه در تصوير مشاهده ميكنيد آنقدر جادار است كه ميتوان هر نوع ميزي را در آن جاي داد.

ميزهاي غذاخوري بيضي

يكي از ميزهاي غذاخوري كه هم نوع سنتي و هم نوع مدرن آنها در بازار وجود دارد ميزهاي غذاخوري بيضيشكل است. ميز غذاخوري كه در تصوير مشاهده ميكنيد بسيار مدرن است و پايه آن آلومينيومي و سطح آن از جنس چوب درخت گردو است. اين ميزهاي جذاب هم در ابعادي با طول 198 سانتيمتر و عرض 121 سانتيمتر و هم ابعادي با طول 244 سانتيمتر و عرض 137 سانتيمتر توليد ميشوند. در فضايي كه در تصوير مشاهده ميكنيد ميز غذاخوري با صندليهايي همراه شده است كه داراي پايههاي چوبي ظريف و بدنهاي از جنس فايبرگلاس است. عرض صندليها 47 سانتيمتر و طول آنها حدود 53 سانتيمتر است. ميزهاي غذاخوري بيضيشكل معمولاً در فضاهاي كوچك كاربرد بسيار خوبي دارند، اگرچه نميتوان آنها را در گوشه اتاق قرار داد و اين مسئله استفاده از آنها را در برخي از خانهها سخت و گاهي غيرممكن ميسازد.