هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   203   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

فلورانس، شهر معماری و هنر

بدون شک نکته برجسته اصلي فلورانس معماري آن است و قلب تاريخي شهر پر از ساختمانهايي است که قدمت آن به عصر طلايي باز ميگردد؛ زماني که فلورانس شهر پر رونق و مرکز رنسانس ايتاليايي بود.

هرچند فلورانس پدر جهان نوين است و آن را بهعنوان اولين شهري که پديده جهان مدرن از آن آغازشده است، ميشناسند،اما هنوز چهره آن تغيير چنداني نکرده است.شهري که ميتوان بسياري از دستاوردهاي هنرمندان قرون گذشته را در آن ديد ولي بهرغم فراگيري ابزار تمدن جديد هنوز تغيير چنداني به خود نديده است.فلورانس، يکي از شهرهاي تاريخي و بسيار زيبا در ايتاليا و پايتخت ناحيه توسکاني اين کشور است.

شهر فلورانس در ساحل رود آرنو قرارگرفته و شهرت خود را بهاينعلت به دست آورده که در قرونوسطي و عصر رنسانس در آن آثار معماري متعددي احداث شد و در آن دوران رونق و اهميت زيادي داشت.اين شهر در قرونوسطي از مراکز مهم مالي و اقتصادي ايتاليا و حتي اروپا بود؛ بهگونهاي که آن را آتن قرونوسطي ميناميدند.

انواع هنرها بهويژه هنر معماري و مجسمهسازي در شهر فلورانس جايگاه ويژهاي داشته و دارد بهطوريکه اين شهر را به يکي از مهمترين مراکز هنري اروپا تبديل کرده است. شهر فلورانس ديدنيهاي بسياري دارد که سبب جذب ميليونها گردشگر در سال ميشوند. يکي از آنها فوارهاي است که طي سالهاي 1563 تا 1565 بناشده است. علاوه بر آثار هنري و تاريخي، رود آرنو نيز چشماندازي تماشايي دارد. اين رود، بخشهاي کهنه و جديد شهر را از هم جدا کرده است.

کساني که به شهر فلورانس سفر ميکنند، حتماً به تماشاي کليساي سن لورنزو و گالري يوفيزي ميروند. اين گالري، يکي از زيباترين موزههاي هنري در جهان است.

فلورانس ، شهر هنر و معماري و تنديسگري است. فلورانس همه را تحت تأثير قرار ميدهد، يکي از محبوبترين مقصدهاي گردشگران دنيا و پايتخت هنر ايتالياست. شهر به لحاظ مساحت کوچک به نظر ميرسد، اما تاريخ، فرهنگ و هنري بهغايت وسيع و شگفتانگيز و قديمي دارد؛ همانند رم به يک موزه بيسقف ديدني ميماند و جايجاي شهر شما را شگفتزده خواهد کرد. شور و حرارت مردم و توريستهاي بيشمارش از سرتاسر گيتي هم روحي منحصربهفرد به زيباييهاي شهر تزريق کرده است. فلورانس بدون شک از زيباترين شهرهاي دنياست.

قرار گرفتن فلورانس در دره‌‌ و در کنار رود آرنو زيباييهايش را صدچندان نموده است. مرکز شهر باستاني فلورانس که ميراث جهاني يونسکو به شمار ميرود، بسيار رؤيايي است. دور اين قسمت از شهر ديوارهايي قديمي کشيده شده تا محافظ شاهکارهاي هنر و معماري آن باشد. اين بناها و مجسمهها انگار هرلحظه داستانهاي هنر، جنگ و زندگي را براي گردشگران بيشمار اين شهر تعريف ميکنند.

فلورانس پرجمعيتترين شهر منطقه توسکاني ايتالياست و ازنظر هنر و معماري قرون وسطي و رنسانس، يک شاهکار هنري است و يکي از ثروتمندترين شهرهاي آن زمان محسوب ميشد. مرکز تاريخي فلورانس سالانه ميليونها توريست را به خود جذب ميکند و ميراث فرهنگي، هنري و تاريخي آن تا امروز هم بر دنيا تأثير بسزايي گذاشته است. فلورانس با ميادين، آکادميها، پارکها، باغها، کليساها، صومعهها، موزهها و گالريهاي هنري خود يکي از زيباترين شهرهاي جهان است و در سال 2007 اين شهر، بهعنوان مطلوبترين شهر براي توريستها شناخته شد.

يکي از موزههايي که ديدنش هميشه توصيه ميشود، گالري اوفيتسي است که از قديميترين و معروفترين موزههاي نقاشي دنياست. موزه آکادميا، خانه مجسمه معروف داوود، شاهکار «ميکلآنژ» است. تنديس مرمري داوود از شاهکارهاي هنري عصر رنسانس محسوب ميشود و آنقدر بينظير است که گردشگران زيادي را به گالري آکادميا ميکشاند. اين شهر ميدانهاي زيبا  و قصرهاي رنسانس ديدني متعددي دارد. همراه با صدها کليسا و موزه و گالري و آتليه.

ديدنيهاي فلورانس

کليساي جامع (سنتا ماريا دل فيوره)، کليساي سن لورنزو و ميدان سن لورنزو،گالري اوفيتسي، موزه آکادميا،پيتي پالاس (قصر پيتي)، قصر وچيو،پارک بوبولي، ميدان سينيوريا، تپه ميکلآنژ،ميدان ميکلآنژ (ميکل آنجلو)، پل وچيو،ميدان سنتا کروچه ،کليساي سنتا کروچه، موزه برجلو، فواره پيتون ازجمله ديدنيهاي  شهر فلورانس هستند که در ذيل به معرفي برخي از مشهورترين بناها ميپردازيم:

کليساي سانتا ماريا دل فيوره

کليساي سانتا ماريا دل فيوره يا کليساي فلورانس که با گنبد عظيم رنسانسي خود، زيباترين کليساي شهر است نماد فلورانس محسوب ميشود. اين بنا يکي از بزرگترين کليساهاي فلورانس است و گنبد آن بزرگترين گنبد آجري جهان است. گنبد آجري رنگ و بزرگ کليسا اولين چيزي است که به چشم ميآيد. وارد کليسا که ميشويد 464 پله عجيب و باريک را بايد طي کنيد تا به بالاي گنبد برسيد. منظره شهر از بالاي آن بهقدري زيباست که به بالا رفتن از آنهمه پله ميارزد.

نماي خارجي اين کليسا از پانلهاي مرمر سبز و صورتي با نوارهاي سفيد تشکيلشده است. نقاشي کمدي الهي دانته يکي از معروفترين کارهاي هنري داخل اين کليساست.

گالري آکادميا

مجسمههاي داوود و پردههاي ميکلآنژ در اين موزه قرار دارند.

باغهاي بابولي

اين باغها پشت قصر پيتي واقعشدهاند و طراحي و نماي بسيار وسيع آن به شهر، فوقالعاده زيباست. بسياري از مجسمههاي قرنهاي شانزدهم تا هجدهم در اين باغها قرار دارند.

برج جيوتو

اين برج ناقوس بخشي از مجموعه ساختمانهاي کليساي فلورانس است و معماري آن به سبک گوتيک ميباشد. برج جيوتو توسط جيوتو طراحيشده و مملو از تزئينات مجسمهاي و رنگارنگ مرمر است.

تعميدگاه فلورانس

اين بناي مذهبي هشتگوشه يکي از قديميترين ساختمانهاي شهر است و سبک معماري آن رومانسک فلورانسي است. درهاي برنزي با مجسمههاي برجسته اين تعميدگاه بسيار معروف هستند.فلورانس را شهر هنر و معماري ميشناسند.