هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   203   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

سالن تئاتری در کوهستان

سالن تئاتر کوهستان ووتاي از معماران پکن اجراي اثر روشنگري تعاملي در ميان طبيعت را القا ميکند.

سالن تئاتر کوهستان ووتاي واقع در استان شانشي چين شمالي، طرحي همچون مجموعهاي از حجمهاي صعودي دارد.

اين پروژه با ظرفيت هزار و ششصد نفر در يک زمان، توسط موسسه طراحي معماري پکن (BIAD) طراحي شده و تحت نظارت و مديريت زو زيائودي، فرم و جزئياتي همچون محيط کوهستاني اطراف خود گرفته است.

به جاي تلاش براي تکرار يکي ديگر از معابد چيني متعدد در اين منطقه، معماران طرح به دنبال ايجاد نوع جديدي از ساختارهاي مذهبي و مقدس بودهاند تا حس پويايي از حرکت را در بازديدکننده برانگيزد. کل اين سالن تئاتر به طور خاص براي يک قطعه اجراي تحسينشده کارگردان وانگ چائوگه طراحي شده است. اين کار، بازديدکنندگانش را از ميان مجموعهاي پيچان از فضاهاي متوالي که"روشنگري تعاملي" را ارائه مينمايند؛ راهنمايي ميکند.

هر صحنه طراحي شده است تا لحظات خاصي از زندگي را فراخواند و مهمانان را در ميان فضاها پيش ميبرد تا خود را بر مرحلهاي بيابند که در ميان ديگر اجراکنندگان قرار گرفتهاند.