تجربه ليون

شمار نشریه : 203

بررسي وضعيت شهرهاي پيشرفته دنيا موقعيت كنوني ما را آشكار ميسازد. شهر ليون فرانسه الگوي مناسبي براي معرفي است. سفرهاي درون شهري براي معلولان حركتي كه از ويلچر استفاده ميكنند، چندان دشوار نيست؛ آنان قادرند بدون ياريگر به مراكز خريد، دانشگاه، مدرسه، مراكز درماني و بهداشتي، تفريحي و پاركهاي عمومي مراجعه و از وسايل حمل و نقل عمومي (اتوبوس، مترو و تراموا) استفاده كنند و پس از رفع نيازمنديها به خانه بازگردند. معابر، ايستگاهها و ساختمانها صرفا براي افراد توانمند طراحي نشدهاند. در اين شهر خيابانها به نفع پيادهروها كوچك ميشوند و براي گسترش فضاي سبز برجهايي كه بيش از سيصد خانواده را در خود جاي دادهاند، تخريب ميشوند. كتابخانه عمومي در بهترين نقاط شهر قرار دارد و براي معلولان سرويسهاي ويژهاي ارائه و سفارشهاي علمي رايگان براي آنها ارسال ميشود. روشندلان نميبينند اما شنوايي آنان پرقدرت است. چراغهاي راهنمايي به آهنگهاي متفاوت مجهز هستند و ممنوعيت عبور از طريق آهنگها اعلام ميشود. سالن اجتماعات مركزي اين شهر محل گفتگوي انديشمندان و مديران پيرامون طرحهاي مهم شهري است و در خصوص بهسازي مناطق مركزي شهر همايشهاي گوناگوني برگزار ميشود. عقايد و توصيههاي انديشمندان فرانسوي در زمينه ارتباط شهر با خشونت و بزهكاري خواندني است:

 با توجه به اينكه به موجب تحقيقات و مطالعات آمارگران و محققان معلوم شده كه آهنگ بزهكاري در شهرهاي بيش از 200 هزار نفر جمعيت به مراتب بيش از آهنگ بزهكاري در شهرهاي كوچك است، لذا توصيه ميشود سياستي اتخاذ گردد كه به موجب آن سياست، جمعيت شهرهايي كه هنوز به اين حد نرسيده از اين رقم تجاوز ننمايد؛

 ضروري است از ساختن ساختمانهاي بسيار بلند و بزرگ جلوگيري شود و سياستي اتخاذ گردد تا اندازه ساختمانهاي هر شهر متناسب با جمعيت و اندازه همان شهر باشد

 توصيه ميشود ترتيبي اتخاذ گردد كه هر «محله» شهر، شخصيت واقعي خود را به دست آورد

 تخصيص محلات شهر به افراد شهري بر حسب درآمد و شغل و سن مخاطرهآميز است، لذا پيشنهاد ميشود كه اين سياست تبعيض و تفكيك به كلي مطرود و به جاي آن از سيستم منطقي ديگري بر مبناي «معاضدت به فرد» و يا تقسيم افراد در داخل هر ساختمان بر حسب ميزان احتياجات آنها يا تفكيك آنان بر حسب وضع فرهنگي خاص آنان استفاده شود.