هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   203   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

کاخ عشــرت آباد محـو می‌شود

کاخ عشرتآباد از کاخهاي ييلاقي ناصرالدينشاه در بيرون از حصار تهران بود که پس از سرنگوني دودمان قاجار، کاخ و خانههاي پيرامون آن در اختيار نهادهاي نظامي قرار گرفت. اين کاخ همچون کاخ سلطنتآباد، قصر فيروزه و کاخ نياوران که در مناطق پيراموني تهران ساختهشده بودند بيشتر کاربري تشريفات و ييلاقي داشتند. پس از سرنگوني دودمان قاجار اين باغ و کاخ همراه با خانههاي دور حوض براي کاربري پادگاني به شهرباني واگذار شد و آن را پادگان «شهرباني» يا «عشرتآباد» ناميدند. از همين رو تاريخچه عمارت کلاهفرنگي «عشرتآباد» با نظاميان همراه شد، تا جايي که زندان درون پادگان به نام «زندان عشرتآباد» خوانده ميشد.

با پيروزي انقلاب اين پادگان به نيرويهاي سپاه پاسداران تحويل شد و بعدها به نيروي هوايي سپاه اختصاص يافت که به «پادگان وليعصر» تغيير نام پيدا کرد.

اين روزها اسکلتهاي فلزي اطراف کلاه فرهنگي کاخ عشرتآباد بالا و بالاتر ميرود. اکنون قد اين آهنها از کاخ هم بالاتر زده و منظر جنوبي کاخ کاملاً کور شده است. نهتنها منظر جنوبي کاخ بلکه يکي از مهمترين چشماندازهايي که هنوز بهسوي دماوند باز بود، براي هميشه مخدوش شد.

اين در حالي است که کاخ کلاهفرنگي عشرتآباد در تاريخ 23 فروردين 1346 با شماره ثبت 648 بهعنوان يکي از آثار ملي ايران به ثبت رسيده است. عمارت کلاهفرنگي عشرتآباد ساختماني از دوره قاجار است که در خاور تهران، در ميدان عشرتآباد (ميدان سپاه)، پادگان عشرتآباد (پادگان وليعصر) جاي گرفته است.

پيشتر پس از بازديد احمد مسجد جامعي، عضو شوراي شهر و مسئولان ميراث فرهنگي و شهرداري از منطقه 6 تهران که اين کلاهفرنگي هم در آن جاي گرفته، قرار بود براي صيانت از اين کاخ وارد مذاکره شوند.