هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   203   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

تاثیر سودجویی بر معماری شهری

پژوهشکده معماري و شهرسازي از واحدهاي زيرمجموعه مرکز تحقيقات وزارت راه، مسکن و شهرسازي است که به تازگي راه اندازي شده است. در اين باره با  دکتر ناصر بنيادي رئيس پژوهشکده معماري و شهرسازي گفتگويي انجام داده ايم تا از فعاليت ها و اقدامات اين مرکز آگاهي يابيم. توجه شما را به متن اين گفتگو جلب مي کنيم.

چه موضوعاتي در اين پژوهشکده در حال بررسي هستند؟

پژوهشکده شهرسازي و معماري مرکز تحقيقات راه ، مسکن و شهرسازي حاصل تجميع و اقدام مراکز تحقيقاتي مختلفي است که در وزارت مسکن سابق بوده و با هم ادغامشدهاند، يعني مرکز مطالعات و تحقيقات شهرسازي و معماري و مرکز تحقيقات ساختمان و مسکن با هم ادغام شده و سه پژوهشکده  راه و ساختمان و معماري را به وجود آوردهاند. اقداماتي که در اين پژوهشکده انجام ميشود اين است که سعي ميکند به مسائل روز و مسائلي که مرتبط با جامعه است و بهخصوص در وزارت راه و شهرسازي  مورد بررسي قرار ميگيرد، توجه ويژهاي داشته باشد و به آن بپردازد و تمام تلاش ما اين است که راهحلهايي براي آنها ارائه شود.از جمله مسائلي که به آنها پرداخته ميشود انرژي و تغييرات آبوهوايي اقليم، کمبود انرژيهاي فسيلي و لزوم صرفهجويي در آنها است. موضوع عدم وجود کنترل و نظارت در ساختوسازهاي شهري  و مشکلاتي که در شهرها به وجود ميآيد نيز از جمله مسائلي است که بررسي ميشود. همچنين بلندمرتبهسازي، توسعههاي بيرويه در اطراف روستاها و چگونگي نظم و انسجام دادن به اين موارد نيز در اين مرکز مورد بررسي قرار ميگيرد.

در باره وضعيت حال و حاضر توسعه شهري و ساخت و ساز در  کشور به چه نتايجي رسيده ايد؟

متأسفانه در حال حاضر طرحهاي توسعه شهري که امروزه در جامعه ما در حال اجراست جاي بحث و نقد فراوان دارد چراکه شرح خدمات آنها درست نيست و بازدهي موردنظر را براي ما ندارد  و حتماً بايد  بازنگري شود .در رابطه با اينکه چطور بتوانيم اين وضعيت را ساماندهي کنيم در حال بررسي و تحقيق هستيم. اين بررسي ها و تحقيقات تا مرحله اجرا و ارزيابي دنبال ميشود تا  در قالب آييننامه نظارت و اجراي طرحهاي توسعه عمران دربيايد. درواقع مقولاتي به اين شکل که جنبه کلي و جنبه کلان سرزميني دارد و ميتواند به موضوع توسعه ساختوساز بيانجامد و آن را ساماندهي کند، در پژوهشکده معماري مورد بررسي قرار ميگيرد .البته پژوهشکده چند ماهي است که تأسيسشده و دستاوردهاي خوبي داشته که براي ما اميدوارکننده است.

در همين ارتباط وقتي که با برخي  کارشناسان و مسئولان که  گفتگو ميکنيم ميگويند به تعريف مشخصي از معماري ايراني اسلامي نرسيدهاند ،آيا در پژوهشکده به تعريفي از اين موضوع رسيدهايد؟

يکي از موضوعاتي که بنده ميخواهم به آن اشاره کنم استفاده از ارزشهاي فرهنگي معماري و شهرسازي در ساختوسازها و توسعههاي کالبدي است که موضوع مهمي است .اين موضوع يکي از شاخههايي است که روي آن کار ميشود و در اين رابطه مطالعاتي انجامگرفته يا در حال انجام است.

مقوله معماري ايراني- اسلامي موضوعي چالشي است که افراد از ديدگاه مختلف آن را تعريف ميکنند  و به آن ميپردازند . اگر بخواهم تعريف خودم را ارائه کنم شايد جامع نباشد.بايد تعريفي جامع مورداستفاده قرار گيرد. وقتي ميگوييم معماري ايراني- اسلامي،آيا هدفمان اين است که جامعه را از طريق معماري اسلامي که داراي هويت است،مسلمان کنيم؟طبيعي است مسائلي که خودش زاييده فرهنگ است خودش نميتواند شکلدهنده فرهنگ باشد .يعني نميتوانيم از طريق معماري ايراني و اسلامي جامعهمان را مسلمان کنيم .در جامعه مسلماني که زندگي ميکنيم، خيلي خوب است که  نمودهاي فرهنگي جامعهمان را نشان بدهيم که اين هم فقط اسلامي نيست. کشورهاي ديگر هم مانند اروپا روي نمادهاي معماري مسيحي کار ميکنند و چقدر هم خوب  به آن پرداخته ميشود. اگر بخواهم تعريفي از معماري اسلامي ايراني ارائه دهم،  تعريفي است که اخير ارائهشده و ميتواند مورداستفاده قرار گيرد. مقام معظم رهبري تکليف را روشن کردند و گفتند ما ميخواهيم از عناصر فرهنگي ايراني- اسلامي براي بالا بردن و ارتقاي فرهنگي جامعه استفاده کنيم . ديدگاهي افراطي بين صاحبنظران و متخصصين معماري وجود دارد که  ميخواهند جامعه را از طريق معماري، اسلامي و متحول سازند. درحاليکه ديدگاه رهبري بسيار روشن و معقول است و به اين موضوع اشاره ميکند که در جامعه مدرني که داريم زندگي ميکنيم، بايد از ابزارهاي فرهنگي استفاده کنيم .يکي از اين ابزارهاي فرهنگي ارزشهايي است که در معماري و شهرسازي ما نهفته است و ميتوانيم از آنها استفاده کنيم.اگر به  دنبال تعريف واحدي از معماري ايراني- اسلامي باشيد، ميتوانيد از فرمايشات  رهبري کمک بگيريد و به آن تکيه کنيد .

ديدگاه شما درباره تأثير اقتصاد بر معماري و شهرسازي ما چيست؟

به نظرم  اقتصاد بر مسائل علمي و توسعه معماري و شهرسازي تأثير بسيار زيادي داشته است. همه مسائل شهري، استفاده از پهنههاي سرزميني و ارائه تراکم  بر مبناي سودجويي  شکلگرفته است.  در محلههاي پرجمعيت که کاربري مسکوني دارد ،مجوز ساخت مرکز تجاري داده ميشود و يا  پهنههايي که جزو ريههاي تنفسي شهر هستند،تغيير کاربري ميدهند و براي کسب درآمد فروخته ميشوند که اين امر مخالف توسعه و اصول شهرسازي است. ويلاسازي هايي که  در مناطق خوش آبوهوا يا در نواحي ساحلي درياي خزر، صورت ميگيرد درست نيست و بايد  جلوي اين اقدامات گرفته شود.

شما چه اقداماتي براي جلوگيري از اين روند انجام دادهايد؟

تلاش مجموعه وزارت راه و شهرسازي،  بهخصوص مرکز تحقيقات و  پژوهشکده معماري و شهرسازي  اين است که به حل معضلات اساسي که وجود دارد، بپردازيم .اما تا هنگاميکه مديريت شهري به دنبال کسب درآمد از شهر بدون برنامهريزي و فقط بر مبناي کسب سود باشد هر راهکاري که انديشيده شود کارايي مناسبي نخواهد داشت.