شهرداری در حوزه معماری ایرانی اسلامی کار نکرده است

شمار نشریه : 203

عضو کميسيون عمران و حملونقل شوراي شهر تهران با اشاره به اينکه قرار بود شهرداري طرحي در حوزه معماري ايراني و اسلامي تهيه کند، گفت: باوجوداينکه از مدت تعيينشده براي اين امر گذشته، اما اقدام خاصي از سوي شهرداري مشاهده نکردهايم.

اقبال شاکري با اشاره به تأکيدات مقام معظم رهبري درباره بهکارگيري معماري ايراني و اسلامي و اقدامات صورت گرفته از سوي شهرداري در يک سال گذشته، اظهار داشت: بعد از ديدار اعضاي شوراي شهر و مديران شهري با رهبر معظم انقلاب، در حوزه حفظ باغات و فضاهاي طبيعي شهر، اقدامات خوبي صورت گرفت. وي ادامه داد: در زمينه معماري و شهرسازي نيز کميسيون مربوطه در شوراي شهر و معاونت شهرسازي شهرداري، مکاتباتي با يکديگر داشتهاند و قرار بود در اين راستا کميتهاي تشکيل شود اما تاکنون خروجي قابلتوجهي نداشته است.

عضو کميسيون عمران و حملونقل شوراي شهر تهران تصريح کرد: اگر بخواهيم کار درست و مناسبي انجام شود، شايد لازم باشد بررسيهاي جانبي آن، بيش از يک سال هم به طول بينجامد و از اين حيث اشکالي بر آن وارد نيست.

شاکري با بيان اينکه چندي پيش رئيس کميسيون معماري و شهرسازي شوراي شهر درباره اين موضوع نامهاي خطاب به چمران نوشت، خاطرنشان کرد: ما در انتظاريم تا در حوزه سيما و منظر شهري و معماري ايراني و اسلامي، طرحي تهيه شود که تاکنون اين اقدام صورت نگرفته و از مدت تعيينشده براي آن نيز گذشته است. درواقع تاکنون اقدام خاصي از سوي شهرداري مشاهده نکردهايم.