هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   203   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

احداث جاده محوطه تاریخی فارس را تهدید می کند

شهر برات يکي از محوطههاي وسيع استان فارس است که بيش از 60 هکتار مساحت دارد. اين شهر تاريخي در حالي تاکنون مورد کاوش باستانشناسان قرار نگرفته که بيش از سه ماه است احداث جاده و عبور ريل اين محوطه تاريخي را بهشدت تهديد ميکند.

اين شهر در 25 کيلومتري سروستان فارس و در ضلع شمالي کوه قلعه گريخته قرار دارد و با برخورداري از آثار تاريخي ثبتشده در فهرست آثار ملي در حالي يک محوطه بزرگ تاريخي به شمار ميرود که هماکنون به دليل جادهسازي و فعاليتهاي عمراني بهشدت در معرض خطر قرارگرفته است. اين در حالي است که به گفته فعالان ميراث فرهنگي هنوز يک کاوش باستانشناسي در اين شهر صورت نگرفته است.

 سياوش آريا فعال ميراث فرهنگي با اعلام اين خبر ميگويد: «شهر برات، محوطهاي بسيار بزرگ است که با توجه به سفالهاي پراکنده، برخي از کارشناسان احتمال ميدهند که اين شهر مربوط به اواخر دوره اسلامي است.»   آنطور که آريا ميگويد، فعاليتهاي عمراني و جادهسازي در حالي از سه ماه پيش در شهر برات آغازشده که هيچ کاوش باستانشناسي در اين محوطه وسيع صورت نگرفته است. او ميگويد: از يکسو جادهسازي، شهر برات را از وسط به دو نيم کرده و از سوي ديگر در سمت چپ جاده وزارت راه و شهرسازي در حال نصب ريل راهآهن است.تعرض ارگانهاي مختلف براي احداث جاده و ريل در حالي تداوم دارد که گفته ميشود حفاران غيرمجاز نيز درحال حفر گودالهاي عميق هستند.