شناسایی ساختمان قدیمی در وین با معماری ایرانی

شمار نشریه : 203

يک شرقشناس اتريشي با اشاره به شناسايي ساختمان قديمي در وين به سبک معماري ايراني گفت:استفاده غرب از معماري شرقي ازجمله ايراني در قرن نوزدهم از يک نوع تبادل فرهنگي نشئت ميگيرد که در آن زمان انجام ميگرفته است .

پروفسور مارکوس ويتر، رئيس موسسه تاريخ هنر ، دانشگاه وين در نشست« اصفهان در وين» که در آمفيتئاتر پژوهشگاه ميراث فرهنگي و گردشگري برگزار شد، افزود: بهطور اتفاقي در يکي از خيابانهاي وين ساختمان کارخانهاي قديمي نظرم را جلب کرد که به سبک معماري ايراني و دوره اسلامي قرن نوزدهم ساختهشده بود.

 اين شرقشناس و اسلامشناس تصريح کرد: اينکه در چه زماني از قرن نوزدهم معماري به سبک اصفهاني در اروپا مورد اهميت قرارگرفته و چرا صاحب اين کارخانه تمايل به ساخت نماي آن به شيوه معماري ايراني داشته است سؤالاتي است که در اين مطالعه به آن پاسخ خواهم داد.

 وي با اشاره به استفاده از سبک معماري مسجد امام اصفهان در اين ساختمان اظهار داشت : در اين ساختمان از 2 سبک معماري شرقي شامل ايراني و اندلسي استفادهشده که اولي در نماي خيابان و دومي در موتورخانه و فضاهاي داخلي نمايان است.

به اعتقاد پروفسور ويتر بهطورکلي ،نماي ايراني قسمت مهمي از عمارت را تشکيل ميدهد که نمايي از معماري شرقي با ذهنيت اروپايي است. وي خاطرنشان کرد: در اين تحقيق تنها نماي بيروني ساختمان و تزئينات آن که به سبک ايراني ساختهشده است موردبررسي قرارگرفته و پلان آن کاملاً اروپايي ساختهشده است .