هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   203   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

تحــول در اتـــاق تــعاون

گروه گزارش: بهمن عبدالهي پسازآنکه در جلسه هيئترئيسه اتاق تعاون ايران با اکثريت آرا بهعنوان رئيس اتاق تعاون ايران انتخاب شد، طي احکام جداگانهاي، ماشاءالله عظيمي را به سمت دبير کلي اتاق تعاون ايران و دبير پيشين، يعني محمدصادق مفتح را به سمت مشاور عالي اتاق منصوب کرد. به نظر ميرسد، اين تحولات که همگي در ماه جاري صورت گرفته سرمنشأ تغييرات و تحولات بيشتري خواهد بود که طلوع آن را ميتوان از جنبوجوش، فعاليت و اظهارنظرهاي اتاقهاي تعاون سراسر کشور دريافت. آن طور که از ســــخنان دبـيران اتاق هاي تـعاون استـان ها بر مي آيد، مسائل مالي و بودجه اي بزرگترين و مهم ترين دغدغه و مانع اصـــلي رشد و پويايي آن مجموعه هاست. حال بايد ديد رئيس و نيز دبيرکل جديد اتاق تعاون ايران بـراي رفع موانع و حل مشکلات اتاق هاي تعاون استان ها، به ويـــژه مســائل مالي چه تدابير و برنامه هايي را کليد خواهند زد.

درآمد ناپايدار، مشکل اول

دبير اتاق تعاون سمنان مشکل اول اتاقهاي تعاون را نبود درآمد پايدار براي آنها دانست.

زينالعابدين امامي در خصوص رويکردهاي اتاق تعاون بــــراي ايـنکه مطالبه گر باشد، گفت: اولين مشکل اتاقهاي تعاون اين است که با 16 يا 17 وظيفه، بدون درآمد پايدار هستند.

وي افزود: در اتاقهاي تعاون، ما بدون درآمد پايدار کار را رايگان انجام ميدهيم، درحاليکه در ادارات دولتي به اين شکل نيست و آنها بابت کارهاي خود هزينه دريافت ميکنند.

امامي بر کمک از سوي اتاق تعاون، بهويژه هيئترئيسه جديد و همچنين حمايت و بودجه دولت در اين زمينه تأکيد کرد و گفت: ضرورت دارد درباره اين موضوع تدبيري انديشيده شود.

وي با بيان اينکه؛ بايد عضويت تعاونيها در اتاق تعاون الزامي شود و تعاونيها به عضويت موظف شوند، يکي ديگر از مشکلات بخش تعاون را وجود ماليات بر ارزشافزوده دانست و اظهار داشت: بخش خصوصي ماليات نميدهد و بخش تعاون ماليات پرداخت ميکند و اين در حالي است که بسياري از تعاونيها در حال تعطيلي هستند و ما خواستار رسيدگي به اين موضوع و معافيت بخش تعاون از پرداخت ماليات هستيم.

امامي وجود بروکراسي اداري و کمبود تسهيلات براي تعاونيها را از ديگر مشکلات براي اين بخش عنوان کرد.

از رکود تا پيشرفت

دبير اتاق تعاون استان کرمانشاه بر خارج شدن تعاونيها از رکود فعلي تأکيد کرد.

غفار محمدي در خصوص مطالبه گر بودن اتاق تعاون با بيان اينکه اتاق تعاون عصارهاي از اتاقها و اتحاديههاي سراسر کشور است، گفت: اتاق تعاون بايد با تعامل گستردهتر با نهادهاي دولتي و سازمانهاي خارج از کشور، زمينه را براي خارج شدن تعاونيها از رکود فراهم کند تا به سمتوسوي پيشرفت گام بردارند.وي افزود: ديد مثبتي نسبت به تعاونيها وجود نداشته و علت آن ضعيف بودن زيرساختها بوده است.

محمدي با بيان اينکه با تحقق سهم 25 درصدي بخش تعاون فاصله زيادي داريم، بر همدلي بيشتر با دولت و رايزنيهاي گستردهتر تأکيد کرد.

دبير اتاق تعاون استان کرمانشاه اظهار داشت: تعاونيها در ايجاد اشتغال پايدار، توسعه پايدار، رشد توليد و صادرات ميتوانند نقش به سزايي داشته باشند.

رديف بودجه اي براي اتاق ها

دبير اتاق تعاون استان خراسان شمالي تاکيد کرد: رديف بودجه اي به اتاق هاي تعاون اختصاص يابد.

قربانعلي اعتمـادي در خصــوص مطالبه گري اتاق تعاون، گفت: اتاق تعاون ايران با پشتيباني اتاق هاي استاني مي تواند تقاضاهايش را از وزارت خانه انجام دهد.

وي افزود: با توجه به انتخابات خوبي که انجام شد، اتاق تعاون با هيئت رئيسه قوي که دارد، بايد هرجا که لازم باشد، قوي حاضر شود.

اعتمادي بيان داشت: با توجه به اينکه اتاق هاي استاني رديف بودجه ندارند و از عهده اداره امور خود بر نمي آيند، از اتاق تعاون مي خواهيم رديف بودجه اي براي آنها در نظر بگيرد.

وي خواســــتار اعتـــماد دولت به تعاوني ها شد و تصريح کرد: بسياري از اتاق هاي استاني در حال حاظر براي هزينه کارمندان خود دچار مشکل هستند، درحالي که نبايد دغدغه چنين مشکلاتي را داشته باشند و بايد بتوانند به کارهاي بزرگ مثل اعزام هيئت هاي تجاري و برگزاري نمايشگاه ها بپردازند. با اين شرايط است که تعاون مي تواند به سهم 25 درصدي خود دست پيدا کند.

تعامل بيشتر با بخش هاي دولتي و خصوصي

دبير اتاق تعاون استان خوزستان بر تعامل بيشتر بخش تعاون با بخش هاي دولتي و خصوصي تاکيد کرد.

مرتضي رخيصي در خصوص مطالبه گر بودن اتاق تعاون گفت: به نظر من اولين گام اين است که اتاق تعاون بايد ارتباط و تعامل گسترده اي با بخش هاي دولتي و خصوصي داشته باشد.

وي افزود: اتاق تعاون بايد براي پيدا کردن جايگاه بخش تعاون و تحقق جايگاه قانوني که براي تعاون در اسناد بالادستي قرار داده شده و تحقق اهداف قانوني بخش تعاون، با دستگاه هاي دولتي تعامل گسترده تر داشته باشد.

رخيصي ادامه داد: در قدم بعدي، هيئت رئيسه اتاق تعاون بايد ارتباطات نزديکي با تعاونگران ايجاد و تعاونگران را دور هم جمع کنند.

وي تصريح کرد: براي اين کار بهتراســت اتاق جلـسات متعـددي با اتاق ها و اتحاديه ها برگزار و از اين طريق از انتظارات آنها کسب اطلاع کند.

دبير اتاق تعاون استان خوزستان گفت: انتظارم از هيئت رئيسه اتاق تعاون اين است که جايگاه اتاق هاي استاني را به عنوان پارلمان بخش تعاون بالا ببرند و چارچوبي براي آن تعيين کنند.

رخيصي تاکيد کرد: اتاق ها بايد بتوانند منابع درآمدي خود را بهتر مديريت کنند و در اين زمينه ضرورت دارد که راه هاي درآمدزايي اتاق هاي تعاون شناسايي شود.

بودجه دولتي براي

 اتاق هاي استان ها

دبير اتاق تعاون استان آذربايجان شرقي بر تخصيص بودجه دولتي به اتاق هاي تعاون استان ها تاکيد کرد.

ميرحيدر سيد يعقوبي پور گفت: اتاق تعاون ايران بايد در تمامي جلساتي که در آنها عضويت دارد، براي شناساندن اتاق به ارگان ها و نهادها، حضور فعال داشته باشد.

وي افزود: اتاق هاي استاني از بودجه دولتي استفاده نمي کنند و از اتاق تعاون انتظار داريم براي تخصيص اين بودجه، با دولت رايزني داشته باشد.

دبير اتاق تعاون استان آذربايجان شرقي در خـصوص مطالبات قانوني اتاق ها گفت: اتاق تعاون بايد اين مطالبات را درمرحله اجرا پيگيري کند.

سيد يعقوبي پور در خصوص دريافت مطالبات قانوني اتاق تعاون ايران از اتاق هاي استاني، تاکيد کرد: اتاق تعاون ايران بايد خود، اين مطالبات را پيگيري کند.

اتاق تعاون خدمات را افزايش دهد

دبير اتاق تعاون فارس گفت: اولين کاري که اتاق تعاون بايد انجام دهد، اين است که خدمات خود را افزايش دهد.

بهروز فرهنگيان افزود: اتاق تعاون اقتدار و اعتبار خود را از اتحاديه ها و اتاق هاي زير مجموعه خود به دست مي آورد و با افزايش خدمات خود و با استفاده از قدرتي که در قانون برايش تعيين شده است، مي تواند اعتبار و اقتدار خود را افزايش دهد.

وي ادامه داد: در اين صورت اتاق تعاون نياز به کمک از سوي هيچ ارگاني ندارد و مي تواند به پشتوانه اتاق ها و اتحاديه هاي استاني اعتبارش را افزايش دهد و به اتاق هاي سراسر کشور کمک کند.

فرهنگيان گفت: اتاق تعاون بايد مطالباتي که به دولت يا مجلس مربوط است را مصداقي پيگيري کند و ما اکنون قوانين خوبي داريم که از تعاون حمايت مي کند.

وي يادآور شد: من با اين موضوع که قانون از بخش تعاون حمايت نمي کند، مخالف هستم؛ چرا که قانون فعلي از بخش تعـاون حمايت مي کند و نيازمندي هاي آن را پوشش مي دهد.