هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   203   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

همایش فرصت ها و چالش های انبوه سازی در ایران

گروه گزارش:

دبير انجمن انبوهسازان استان خوزستان از برگزاري همايش فرصتها و چالشهاي انبوهسازي در ايران، در روزهاي 10 و 11 اسفندماه امسال با حضور مسئولان کشوري و استاني و تشکلهاي حرفهاي و صنفي صنعت ساختمان، کارشناسان و اساتيد دانشگاه و انجمنهاي انبوهسازان مسکن و ساختمان کشور خبر داد.

فرشيد پور حاجت در گفتگو با پيام ساختمان با اعلام اين خبر گفت: بررسي فرصتها و چالشهاي انبوهسازي در کشور، رونق اقتصاد و توسعه مسکن استان خوزستان، احياي بافتهاي فرسوده و ناکارآمد شهري، افق مسکن در سال 94، تأمين مالي در پروژه هاي انبوهسازي و بررسي فرصتهاي سرمايهگذاري و صدور خدمات فني و مهندسي از جمله محورها و موضوعات اين گردهمايي دوروزه است.

دبير انجمن انبوهسازان استان خوزستان افزود: روزهاي 10 و 11 اسفندماه امسال گردهمايي انبوهسازان کشور در استان خوزستان برگزار ميشود تا انبوهسازان سراسر کشور با همانديشي يکديگر بررسي کنند که به چه طريقي ميتوان به بهسازي بافتهاي فرسوده کمک کرد زيرا يکي از اولويتهاي ما در اين همايش بهسازي و نوسازي بافتهاي فرسوده استان خوزستان است.

وي همچنين در خصوص صدور خدمات فني و مهندسي از استان خوزستان به خارج از کشور گفت: خوزستان به لحاظ هم مرز بودن با چند کشور حوزه خليجفارس و کشور عراق فرصتهاي خوبي براي صدور خدمات فني و مهندسي دارد.

پورحاجت با بيان اينکه تنها بافت فرسوده شهر بصره 10 برابر بافت فرسوده کل استان خوزستان است، گفت: کشور عراق چون درگير جنگهاي متعدد و متوالي بوده و به بازسازي نياز زيادي دارد وفرصت بسيار خوبي براي فعاليت مهندسان ماست. 

وي افزود: مهندسان و انبوهسازان ما سرمايهگذاري مناسبي حتي در استانهاي جنوبي عراق که امنيت مناسبي هم دارند انجام ندادند و قصد داريم در اين همايش علت اينکه ما نتوانستهايم در کشور عراق بهدرستي و هدفگذاري شده ورود پيدا کنيم را بررسي نماييم.

وي افزود: بر اساس نتايج مرکز آمار ايران، عليرغم کاهش 40 درصدي صدور پروانههاي ساختمان در کشور، خوشبختانه در استان خوزستان در ششماهه اول سال تنها در حدود 3 تا 4 درصد نسبت به دوره مشابه کاهش صدور پروانه داشتهايم.

پورحاجت با بيان اينکه سازندگان و انبوهسازان ريسک مخاطرات کار در اين استان را عليرغم شرايط سخت ساختوساز پذيرفتهاند، گفت: انبوهسازان رسالتي که در خصوص توسعه کلانشهر اهواز و استان داشتهاند، انجام دادهاند و انتظار ميرفت در سال جاري که صنعت ساختمان در کشور در رکود بوده ولي انبوهسازان استان با همتي جدي فعاليت ميکنند نهادهاي حاکميتي و عليالخصوص استانداري خوزستان توجه ويژهاي به مشکلات اين صنف متخصص ميکرد.

وي با ابراز تأسف از اينکه نرخ خدمات سازمان نظاممهندسي استان حتي در نقاط کم برخوردار خوزستان با نرخ خدمات مهندسي در مناطق برخوردار تهران برابري ميکند و بعضاً تا 30 درصد هم بيشتر است، گفت: علت اين است که کميته چهارنفره استان که وظيفهاش بوميسازي مقررات ملي است در ادوار گذشته هيچوقت تشکيل نشد و امسال هم فقط يکبار تشکيل شد! در نتيجه متأسفانه بوميسازي نرخ خدمات مهندسي هيچوقت اتفاق نيفتاد.

دبير انجمن انبوهسازان استان خوزستان در خصوص بافت فرسوده استان گفت: مطابق آخرين آمار حدود 6 هزار هکتار، معادل حدود 8 درصد بافتهاي فرسوده کشور در اين استان است که سهم بزرگ و عدد قابلتوجهي است.

وي افزود: انبوهسازان تلاش زيادي در خصوص توسعه صنعت ساختمان استان کردهاند ولي اعداد و ارقام نشان ميدهد که بافت فرسوده ما کاهش پيدا نکرده و بهاينعلت است که روند احياي بافتهاي فرسوده استان هدفگذاري نشده و بهصورت هدفمند هم عمل نشده است.

پورحاجت ادامه داد: امام(ره) فرمودند: «خوزستان دينش را به اسلام و کشور ادا کرده» و الان هم ما بايد به آباداني و توسعه و احياي آبادان و خرمشهر عزيز و بقيه شهرهاي استان کمک کنيم چون اثرات هشت سال دفاع مقدس هنوز در اين استان بسيار کليدي و استراتژيک باقيمانده است.

وي با تصريح اينکه تلاشهايي که تابهحال انجامشده غير هدفمند و مقطعي بوده و به بازسازي و توسعه استان خوزستان منجر نشده است، گفت: براي برنامهريزي مناسب جهت توسعه استان خوزستان بايد نهاد حاکميتي و اداره کل راه و شهرسازي، انبوهسازان و سازندگان و ساير انجمنها و تشکلها، نشستهايي هدفمند برگزار نمايند.