هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   203   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

تقسیم کارها بر اساس قابلیت باشد

گروه گزارش:

دبير علمي همايش عرصهها و چالشهاي ساختوساز بانوان مهندس از برگزاري اين همايش در روز 13 اسفندماه سال جاري در آمفيتئاتر دانشکده تحصيلات تکميلي دانشگاه آزادشهر کرمانشاه خبر داد.

خاطره حيدريان گفت: اين همايش سال گذشته در کميته بانوان کشور مصوب گرديد و کميسيون بانوان سازمان نظاممهندسي کرمانشاه مسئوليت برگزاري آن را به عهده گرفت. وي افزود: گرچه اميدواري به برطرف شدن مشکلات با برگزاري همايش خيلي منطقي نيست، اما اگر نتايج و دستاوردهاي همايشهاي علمي مشابه، جمعآوري و در مجموعهاي تدوين شود. ميتوان به نتايج سودمندي دست يافت و من به اين امر خوشبين هستم. 

مهندس حيدريان با بيان اينکه امروزه بانوان زيادي در عرصههاي مختلف فني و مهندسي کشور ازجمله طراحي، نظارت و اجراي ساختمان فعاليت دارند و لزوم برنامهريزي کلان جهت استفاده بهينه از قابليتهاي اين قشر وسيع از الزامات اساسي نظامات مهندسي ساختمان است و اگر بدان پرداخته نشود، مخارج گزاف تحصيل اين قشر متخصص هدر خواهد رفت، گفت: خطوط کلي ارزشيابي کارکرد بانوان در عرصههاي عمراني و ساختماني هنوز ترسيم نشده است، درصورتيکه تعيين چگونگي فعاليتها بر اساس قابليتها، به ثمربخشي بهتر کارکرد و افزايش راندمان در بخش ساختمان خواهد انجاميد و اتخاذ يک خطمشي درست در رابطه باقابليتهاي افراد ميتواند با تقسيم مناسب کار، بستر توسعه را فراهم نمايد . ازاينرو ايجاد کميتهاي جهت بررسي اين اهداف موردنياز بوده و هست.

وي افزود: اين سؤال مطرح است که چرا تاکنون بر اساس يک برنامه مدون، قابليتها و ضعفهاي زنان و مردان در عرصههاي مديريتي و اجرايي ساختمان بررسي نشده است. امروزه هم شايد برگزاري يک يا چند همايش و گردهمايي نتواند ما را در دستيابي به ارکان تقسيم فعاليتها رهنمون نمايد؛ اما لزوم ايجاد بستر در خطوط برنامهريزي مديريت کلان را متذکر ميگردد و به نهادهاي تصميمگيرنده براي هدفگذاري خط ميدهد.

دبير علمي همايش عرصهها و چالشهاي ساختوساز بانوان مهندس ادامه داد: به همين منظور ما اين همايش را برگزار ميکنيم و اميدواريم بتوانيم با محتوا و مقالات ارائهشده در آن و نيز نمايشگاه جانبي و برگزاري مسابقه سازه ماکاروني گامي در جهت اعتلاي مهندسي و صنعت ساختمان کشور برداريم.