هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   203   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

مهنـدسی بــدون اخـلاق بی‌محـتواست

غلامرضا خراساني:

رئيس شوراي مديريت جامعه مهندسان مشاور ايران گفت: اگر ما مهندسان اصول اخلاقي را بهجاي سرلوحه قرار دادن، زير پا بگذاريم، صنعت و مهندسي ما بيمحتوا خواهد شد.

هرمزد رامينه با اشاره به برگزاري چهارمين همايش اخلاق حرفهاي در جامعه مهندسان مشاور ايران گفت: ترديدي وجود ندارد که مسائل مهندسي بسيار مهم هستند درعينحال بايد متوجه باشيم که اگر اخلاق حرفهاي اصليترين شاخص براي پايداري و دوام و بقاي شرکتهاي فعال در صنعت احداث نباشد قطعاً از بنياديترينهاست.

وي افزود: اگرچه در شرايط امروزه کشورمان و آنچه بر سر حرفه ما و صنعت احداث طي 10 سال گذشته آمده که همه در تلاش هستند به نحوي سرشان را بيرون از آب نگهدارند و به هر وسيله ممکن براي نجات خود تلاش ميکنند، رعايت و پايبندي به اصول اخلاق حرفهاي خيلي راحت نيست، ولي اگر ما اصول اخلاقي را بهجاي سرلوحه قرار دادن، زير پا بگذاريم صنعت و مهندسي ما بيمحتوا خواهد شد.

مهندس رامينه با بيان اينکه رعايت يا عدم رعايت اخلاق حرفهاي قابلکنترل است ولي بايد ابزار لازم براي اين کار وجود داشته باشد، گفت: در حال حاضر اين ابزار را ما در جامعه مهندسان مشاور در دست نداريم و تلاش ميکنيم به دست بياوريم تا بتوانيم اين تفکر را و نحوه رعايت اخلاق را در جامعه مهندسي پابرجا کنيم و جزو اصولمان قرار دهيم که البته کار سادهاي نيست.

وي با تأکيد بر اينکه مهندسان بايد به فکر امورشان براي عبور از بحران فعلي و سرپا نگهداشتن مجموعههايشان باشند چراکه الآن کشورمان با بحران اساسي اقتصادي مواجه است که صنعت ساختمان و شرکتهاي مهندسي مشاور و پيمانکاري هم از آن مستثني نيستند؛ افزود: درعينحال بايد با صداقت در کار، انجام تعهدات قراردادي، قانون مداري و رعايت اصول قانوني و حرفهاي و ارزشهايي که در فرهنگ ما حاکم بوده - که اگر دو نفر بر سر موضوعي با هم دست ميدادند، به تعهداتشان عمل ميکردند و تا سرحد مرگ پاي آن ميايستادند - به فکر آينده شرکتهايمان و آينده حرفهمان هم باشيم.

رئيس شوراي مديريت جامعه مهندسان مشاور ايران گفت: اگر ما بتوانيم اصول اخلاق حرفهاي را در بين مهندسان جا بيندازيم ميتوانيم سازگاري رفتاري، تعادل و اعتماد ايجاد کنيم.

وي افزود: درست است که ما مهندس هستيم ولي در درجه اول يک شهروند هستيم و بهعنوان يک مهندس که در کارهاي عمراني کشورمان فعاليت و از بودجه و بيتالمال اين کشور تغذيه ميکنيم پس بايد واقعاً تعهد ما به حرفه و به منافع مليمان باشد. يعني موظفيم که منافع ملي را در صدر اهدافمان قرار دهيم و اينجاست که اخلاق حرفهاي معنا پيدا ميکند.

رامينه ادامه داد: برگزاري چهار همايش اخلاق حرفهاي و پافشاري و اصرار ما بر اين موضوع براي اين است که اخلاقيات را در صدر افکارمان قرار دهيم.

رئيس شوراي مديريت جامعه مهندسان مشاور ايران با اشاره به در پيش بودن روز مهندسي گفت: نميتوان گفت امور فني و مهندسي ما کمبودي ندارد، اتفاقاً در همه عرصهها کمبود داريم اما در همه عرصهها هم توانمند هستيم و ميتوانيم کمبودهايمان را رفع کنيم.

مهندس رامينه با بيان اينکه حرفه مهندسي در کشور ما چه در زمينه مهندسي مشاوره و چه در حيطه پيمانکاري پيشرفتهاي بسيار خوبي کرده و طرحهاي عظيمي در کشور اجراشده، گفت: مثلاً ما در سدسازي حرفهاي زيادي براي گفتن داريم و سدهاي عظيمي توسط مشاوران ايراني طراحي و توسط پيمانکاران خودمان در کشورمان ساختهشده است.

مهندس رامينه با بيان اينکه کشور ما در سالهاي گذشته با دنياي خارج رابطه چنداني نداشت و طبيعي است خيلي از پيشرفتهايي که در دنيا اتفاق افتاده براي ما ناآشناست، گفت: براي رفع اين مشکل و جبران کاستيها، جامعه مهندسان مشاور با دو سال تلاش توانست رضايت فدراسيون بينالمللي مهندسان مشاور را جلب کند تا کنفرانس فيديک در تهران برگزار شود.

وي افزود: براي اولين بار در ارديبهشتماه سال آينده کنفرانس فيديک را در تهران برگزار ميکنيم و تمام مديران فيديک به ايران خواهند آمد.ما ميخواهيم آنچه که ميتوانيم از آنها ياد بگيريم ولي مهمتر اين است که خودمان رابه آنها بشناسانيم، چون با ما ناآشنا هستند و طي ساليان سال با تبليغاتي که در رسانههاي بينالمللي عليه کشور ما انجامشده، ديدگاه مثبتي نسبت به ما ندارند و ما قصد داريم اين ديدگاه را عوض کنيم.

رامينه خاطرنشان کرد: قصد داريم در اين تبادل افکار نشان دهيم که مهندسان خيلي خوب و شرکتهاي بسيار توانمندي در کشورمان داريم و ميتوانيم با همکاري در اجراي طرحهاي داخلي و حتي در کشورهاي همسايه نظير عراق و افغانستان که به بازارهاي بزرگ صنعت احداث تبديل ميشوند، فعاليت کنيم.