هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   203   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

جزئیات جدید وام ۶۰ میلیونی خرید مسکن

عضو هيئت مديره بانک مسکن با تأکيد بر اينکه رشد 25درصدي پرداخت تسهيلات مسکن نشان ميدهد متقاضيان همچنان به خانهدار شدن از اين مسير اميدوار هستند، گفت: اقساط وام 60 ميليوني خريد مسکن که به بانک مرکزي پيشنهاد شده زير يک ميليون تومان است.

ابوالقاسم رحيمي انارکي در پاسخ به اين سؤال که گفته ميشود رکود حاکم بر بازار مسکن و ناچيز بودن تسهيلات خريد مسکن باعث شده تا دريافت تسهيلات از بانک مسکن کاهش يابد، گفت: اتفاقا در 10 ماه امسال 156 هزار ميليارد ريال در بانک مسکن تسهيلات پرداخت شده که از نظر تعداد واحدهايي که در سال جاري تأمين مالي شده 74 هزار واحد تسهيلات ساخت و 101 هزار واحد تسهيلات خريد مسکن پرداخت شدهاست.

وي افزود: با احتساب 371 هزار واحدي که بانک مسکن در بخش سهم الشرکه تأمين مالي کردهاست، در مجموع در 10 ماهه سال جاري 546 هزار واحد مسکوني توسط بانک مسکن تأمين مالي شدهاست.

عضو هيئت مديره بانک مسکن افزود: ازنظر تعداد، واحدهايي که بانک مسکن تسهيلات پرداخت کردهاست نسبت به سال گذشته 25درصد رشد داشتهاست پس اتفاقي که در بانک مسکن در طي سال جاري افتادهاست اين است که با افزايش سقف تسهيلات مسکن در سال گذشته نسبت به مدت مشابه سال قبل 25درصد و ازلحاظ رقمي نيز 95درصد رشد داشتهاست.

رحيمي انارکي تأکيد کرد: البته اين رشد تنها در شهر تهران 25درصد است و عليرغم اينکه چندان انتظار نميرود در تهران از تسهيلات مسکن استقبال شود اما ميبينيم که رشد 25درصدي پرداخت تسهيلات مسکن در تهران رخ ميدهد بنابراين روال کار بانک مسکن روال افزايشي است.

اقساط زير يک ميليون تومان

عضو هيئت مديره بانک مسکن در خصوص جزئيات وام 60 ميليوني خريد مسکن که به تازگي از سوي بانک مسکن به بانک مرکزي پيشنهادشده افزود: اين پيشنهاد در حال بررسي است و بانک مرکزي اطلاعات تکميلي از بانک مسکن خواستهاست و ما در حال دادن اطلاعات تکميلي به بانک مرکزي هستيم.

رحيمي انارکي افزود: تمامي سعي ما اين است که با توجه به اينکه سقف وام را 60 ميليون تومان در نظر گرفتهايم در استطاعت مالي مردم و اقساط آن زير يک ميليون تومان باشد.

به گفته وي، قالب و جزئيات تسهيلات 60 ميليون توماني خريد مسکن بعد از تصويب از سوي بانک مرکزي به اطلاع خواهد رسيد.