هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   203   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

جزئیات تسهیلات 50‌ میلیونی‌ مسکن

جزئيات سهميههاي استاني تسهيلات بافت فرسوده (تا سقف 50 ميليون تومان) و وام وديعه مسکن (تا سقف 20 ميليون تومان) منتشر شد. پرداخت وام بافت فرسوده از ابتداي بهمن ماه شروع شده و سهميه هر استان براي اختصاص وام تسهيلات ساخت مسکن در بافت فرسوده و وام وديعه مسکن مشخص شدهاست که بر اين اساس، استان خوزستان با 220 سهميه احداث واحد مسکوني بيشترين سهميه و استان چهارمحال و بختياري با 98 سهميه احداث کمترين سهميه را به خود اختصاص دادهاند. همچنين بيشترين سهميه پرداخت وام وديعه مسکوني براي استان خراسان شمالي و کمترين سهميه براي استانهاي چهارمحال و بختياري، سمنان و خراسان جنوبي در نظرگرفته شدهاست .

همچنين بر اساس ضوابط پرداخت تسهيلات بافت فرسوده به ازاي هر واحد مسکوني در کلانشهرها 50 ميليون تومان، در مراکز استانها و شهرهاي بالاي 200 هزار نفر 40 ميليون تومان و ساير شهرها 30 ميليون تومان است و حداکثر تا 80 درصد هزينههاي ساخت مسکن بدون در نظر گرفتن متراژ واحدها پرداخت ميشود.

مراحل اعطاي تسهيلات

در مرحله مشارکت مدني براي احداث بر اساس پيشرفت کار و مطابق گزارش ارزيابي کارشناس،تسهيلات حداکثر در 4 مرحله پرداخت ميشود: پايان فونداسيون 15 درصد، پايان اسکلت و سقف 25 درصد، پايان سفتکاري 35 درصد و پايان نازککاري 25 درصد. مدت تسهيلات مشارکت مدني 2 سال و اجاره بهشرط تمليک 10 سال است.

 بر اساس اين گزارش متقاضيان دريافت تسهيلات وديعه مسکن بايد از سوي مديرعامل شرکت عمران و مسکنسازان استان يا شهردار هر شهر، مستقيم به مديريت شعب بانکهاي استانها معرفي ميشوند. سهميه کليه استانها در مجموع تعداد 5 هزار واحد مسکوني و تسهيلات وديعه مسکن نيز به مالک معرفيشده و حداکثر به تعداد يک هزار مورد تسهيلات است.

سقف تسهيلات وديعه مسکن در کلانشهرها 20 ميليون تومان و شهرهاي بالاي 200 هزار نفر 15 ميليون تومان و ساير شهرها 10 ميليون تومان است. همچنين مدت تسهيلات مسکن اسکان موقت مالک معادل مدت مشارکت مدني و حداکثر 2 سال در 24 قسط مساوي ماهانه است. پس از پايان مشارکت مدني و قبل از انعقاد قرارداد اجاره بهشرط تمليک بايد قرارداد جعاله تسويه شود. نرخ سود دوران اجاره بهشرط تمليک و وديعه اسکان موقف مالک برابر با نرخ عقود مبادلهاي و نافذ در زمان قرارداد و در حال حاضر 22 درصد است. بر اساس اين گزارش، سهميه بانکها هم براي ارائه تسهيلات مشخص شد که سهم بانک ملي 15 هزار، صادرات 14 هزار، تجارت 13 هزار، ملت 15 هزار، سپه 5 هزار، رفاه کارگران 5 هزار و پستبانک هم يک هزار عدد تسهيلات تعيينشده است.

 همچنين سهم بانکهاي اقتصاد نوين 30 هزار، کارآفرين30 هزار، پارسيان 10 هزار، سامان 20 هزار، پاسارگاد 30 هزار، گردشگري 10 هزار، سرمايه 5 هزار و سينا 10 هزار فقره تسهيلات نوسازي بافت فرسوده خواهد بود. سهم بانک شهر30 هزار فقره، سهم بانک دي 5 هزار، حکمت ايرانيان 10 هزار، ايرانزمين 10 هزار، انصار 10 هزار، خاورميانه 10 هزار و قوامين هم 12 هزار سهميه احياي نوسازي بافت فرسوده و ناکارآمد شهري را پرداخت ميکنند.