بازار مسکن لوکس راکد نیست

شمار نشریه : 203

گروه بازار مسکن :اين روزها در شرايطي که بسياري از متقاضيان مسکن مـهـر تـوان پـرداخـت مابهالتفاوت چندميليون توماني براي دريافت واحدهاي نيمهتمامشان را ندارند، سيري در بازار مسکن شماليترين مناطق پايتخت و نگاهي به تبليغات پيامکي و اينترنتي بنگاههاي مسکن وضعيتي ديگر را نشان ميدهد.

در بازار واحدهاي لوكس شمال تهران نه از ركود در خريدوفروش و ساختوساز مانند مناطق ديگر خبري هست و نه مشتريان اين بازار با معضلي به نام نبود قدرت خريد يا حتي پرداخت اجاره مواجه هستند. فعالان بازار مسكن ميگويند بخش مسكن و ساختوساز در كشور با ركود مواجه است ليكن در اين ميان استثنايي هم به نام بازار مسكن لوكس وجود دارد.

در اين بخش دنيايي ديگر در جريان است. گذشته از اينكه قيمتهاي زير چند ميليارد تومان چند سالي است از اين بازار رخت بربسته و عبارتي مانند آپارتمان متناسب با بودجه شما ابداً به چشم نميخورد، تبليغات هم بسيار متفاوت است. عبارتهايي چون: ساكنين متفاوت، منطقه ديپلمات نشين، سازهاي اعياني و مخصوص اعياننشينان، لوكسترين آپارتمان مخصوص افراد خاص، پايان مشکلپسندي و... بر صدر تبليغات فروش اين واحدها كه گهگاه با پيامكهاي گروهي براي مشتركان تلفن همراه ارسال ميشود،خودنمايي ميكند.

امكانات اين واحدهاي فوق لوكس هم بهقدري متنوع و جديد است كه شايد نام آن براي بسياري از مخاطبان هم آشنا نباشد. پنتهاوس حدوداً 450متري در منطقه اعياني فرمانيه امكانات خود را چنين برشمرده است:  «450متر با سوئيتآفيس، 120متر تراس، باغ معلق، ميدروم، پلان تفكيكشده بينظير، ارتفاع 14متري سقف كريدور، سقف اسپانيش شيشهاي، مجموعه برندهاي معتبر ebara, kon, miele، داراي 7 پاركينگ گاراژي، سينما، بركه، جاده تندرستي، زمين تنيس، فضاي بازي كودكان، بيش از 2هزار متر لابي، 4هزار متر حياط و ساير امكانات». البته تبليغات مشابه چنين واحدهايي كم نيستند.

سيري در دنياي پنتهاوسها و متراژهاي بالاي 400متر تا چند هزار متر واقعيتهاي ديگري را عيان ميكند. اين واحدها عموماً بالاي 5پاركينگ گاراژي دارند و بسيار لوكس و تماماً با مصالح روز اروپا و آمريكا ساختهشدهاند. استخر داخل واحد، شيرآلات طلاكوب و تماماً دستساز، چشمانداز پانوراميك، سالنهاي ماساژ و بيليارد به همراه سيستمهاي ايبيبي كنترل از راه دور و ديد شهر و كوهستان، سالن اجتماعات منحصربهفرد، استخرهاي شيشهاي، هوشمند بودن و بعضاً قابليت كنترل از راه دور و امكاناتي ازايندست در تبليغات فروش اين واحدها ديده ميشود.

 طبق بررسيها، يك پنتهاوس بالاي هزار متر در منطقه زعفرانيه با عاليترين امكانات و ساخت تماماً اروپايي از قرار هر مترمربع 35ميليون تومان قيمتگذاري شده كه قيمت تمامشده آن بالغ بر 35ميليارد تومان ميشود.

مشاور فروش اين واحد رؤيايي گفت كه كميسيون فروش چنين سازهاي براي آژانس فروشنده با فرض دريافت يك درصد كل فروش از هر طرف، چندصدميليون تومان خواهد بود. البته بررسيها نشان ميدهد اين روزها سازههاي ديگري با متراژ 1800تا بالاي 3هزار متر هم براي فروش فايل شدهاند كه قيمت آن از متري 25ميليون تا 40ميليون تومان تعيينشده است. واحد 3هزار متري كه در منطقه شمالي تهران به فروش گذاشتهشده، در پيامك تبليغياش از شعار «هر آنچه در رؤيا داريد، به واقعيت تبديل كردهايم» استفاده كرده است. طبق گفته يكي از فعالان بازار پنتهاوسها، ساخت پنتهاوسهاي بالاي چند ده ميليارد تومان با متراژهاي بالا به علت افزايش مشتري، در حال افزايش است.

 كف و سقف قيمت بازار املاک لوكس

بررسيها نشان ميدهد: واحدهاي لوكس و پنتهاوس از مترمربعي 12تا 40ميليون تومان خريد و فروش ميشود. قيمت چنين واحدهايي بسته به منطقه، محله و نيز نوع ساخت و امكانات از متري 12ميليون تومان شروعشده و تا 40ميليون تومان هم خريدوفروش شده است.