کوچ سرمایه‌ها از بازار مسکن

شمار نشریه : 203

يک کارشناس اقتصاد مسکن  درباره وضعيت عرضه و تقاضا در بازار مسکن اظهار داشت: عرضه در حال حاضر لازمه بازار مسکن است و اين در حالي است که قدرت خريد مردم پايين است.

بيتالله ستاريان، با بيان اينکه افرادي که ميخواهند اقدام به خريد کنند بايد منبع درآمد محکمي را در نظر داشته باشند، گفت: در 10 سال آينده بيش از 10 ميليون مسکن نياز داريم و اين امر لزوم ساختوساز در کشور را بيشتر ميکند.

وي تأکيد کرد: تقاضاي مطلق در اين حوزه بسيار زياد است و با توجه به روند کاهشي ميزان توليد، فاصله بين عرضه و تقاضا بسيار زياد شده است.

ستاريان با بيان اينکه اگر وضعيت سياسي در کشور به ثبات برسد ميتواند به ثبات وضعيت اقتصادي هم کمک کند، گفت: با توجه به کاهش قيمت نفت نگرانيهايي براي مردم در زمينه سرمايهگذاريهاي اقتصادي به وجود آمده است. وي در ادامه با اشاره به اينکه صدور پروانههاي ساختماني نسبت به سال 91 ، حدود 60 درصد کاهش داشته است، گفت: درصد زيادي از سازندگان در اين بازار که خرده ساز هستند ، با وارد شدن به اين حوزه و از دست دادن سرمايهشان، به بخشهاي ديگر کوچ ميکنند.

اين کارشناس اقتصاد مسکن افزود: اگر توليد در اين حوزه اتفاق نيفتد قيمتها در مقطعي بهصورت پلکاني افزايش خواهند داشت اما در شرايط فعلي اين اتفاق نميافتد چون قدرت خريد مردم پايين است.