هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   203   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

یارانه بخش مسکن کم شد

عضو کميسيون تلفيق لايحه بودجه با اشاره به اعتبارات بخش مسکن در بودجه 94،گفت: در لايحه بودجه 94 برنامه حمايت از تأمين مسکن محرومان و گروههاي کمدرآمد 23.4 ميليارد ريال پيشبينيشده که نسبت به بودجه سال جاري 86 درصد کاهشيافته است.

اسماعيل جليلي با اشاره به بودجه بخش مسکن در لايحه بودجه سال آينده، اظهار داشت: مطابق با تبصره 21 لايحه بودجه سال 94 از محل منابع حاصل از اجراي قانون هدفمند کردن يارانهها تا مبلغ 13 هزار ميليارد ريال بهمنظور تأمين بخشي از يارانه سود تسهيلات تأمين مسکن حمايتي زوجهاي جوان، اقشار آسيبپذير، روستاييان، ساماندهي مسکن در بافتهاي فرسوده، سکونتگاههاي حاشيه شهرها و مسکن مهر پيشنهاد شده است.

نماينده مردم مسجدسليمان در مجلس شوراي ادامه داد: تجربه اجراي قانون هدفمندکردن يارانهها نشان ميدهد از مصارف تعيينشده براي منابع حاصل از اجراي طرح، تنها پرداخت نقدي به خانوارها تحققيافته است؛ بنابراين پرداخت سهم مسکن تضمينشده نخواهد بود.

 وي تصريح کرد: در بخش اعتبارات رديفهاي متفرقه 5 هزار ميليارد ريال به مسکن مهر و 200 ميليارد ريال به يارانه سود تسهيلات مسکن روستايي اختصاص دادهشده است. ارقام اعتبارات مسکن مهر در تخفيف عوارض پروانه، حمايتهاي مالي و تراکم و ايجاد تأسيسات عمومي مسکن مهر 2 هزار ميليارد ريال، تأمين زيرساختهاي مسکن مهر (سهم دولت) 2 هزار ميليارد ريال و يارانه سود تسهيلات مسکن مهر يکهزار ميليارد ريال پيشنهادشده که نسبت به قانون بودجه سال 1393 بدون تغيير بوده است.

 جليلي ادامه داد: همچنين برنامه تأمين مسکن کارکنان دستگاهها و نهادهاي مختلف، مددجويان، افراد تحت پوشش بهزيستي و... با 15 درصد افزايش به 2215 ميليارد ريال رسيده است.

 وي تأکيد کرد: ازآنجاکه منابع در نظر گرفتهشده بهعنوان يارانه بخش مسکن کمتر از 30 درصد منابع مورد نياز براي تکميل مسکن مهر است، بايد نحوه تخصيص منابع بهگونهاي باشد که منابع در نظر گرفتهشده صرف واحدهايي شود که پيشرفت بالاتري داشتهاند.