بهره‌برداری از مسکن مهر ری تا پایان نیمه اول سال94

شمار نشریه : 203

معاون استاندار تهران گفت: پروژههاي مسکن مهر شهرستان ري تا پايان نيمه اول سال 94 به بهرهبرداري ميرسد.

هدايتالله جماليپور اظهار داشت: شهرستان ري داراي 4 هزار و 9 واحد مسکن مهر در قالب 10 پروژه است که هشت پروژه آن تکميل و تحويل شهروندان شده و دو پروژه ديگر يعني پروژههاي مسکن مهر بخش کهريزک و گل حصار که داراي يک هزار و 800 واحد است با مشکلاتي مواجه شده است.

وي گفت: اميدواريم با اتخاذ تدابير مناسب و حمايتهاي وزير راه و شهرسازي و تعامل بنياد مسکن و شهرسازي اين مشکلات برطرف و ظرف مدتزمان پنج ماه اين دو پروژه نيز به بهرهبرداري برسد.

نماينده عالي دولت در ارتباط با دريافت مبالغي فراتر از مبلغ مقرر در قرارداد اوليه مسکن مهر تصريح کرد: برخي پروژههاي مسکن مهر به دليل سوء مديريت مسئولان ذيربط که از گذشته بهجاي مانده است و همچنين به علت وجود شرايط نامطلوب اقتصادي در کشور با مشکلاتي از قبيل آب، برق، گاز، تلفن، احداث مدرسه، مسجد و مراکز تفريحي مواجه شده و طبيعتاً مبالغ مقرر در قرارداد اوليه براي تکميل اين پروژهها کافي نيست.

وي خاطرنشان کرد: همه تلاش دولت بر اين است تا از فشار اقتصادي بر مردم کاسته شود و انتظار ميرود تا با کمک و همراهي خود مردم و مديريت دولت يازدهم راهکارهاي اساسي و زيربنايي براي رفع اين مشکلات در نظر گرفته شود.