نشریه شماره   203   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

ناگزیر به استیضاح آخوندی هستیم

رئيس کميسيون عمران مجلس با اشاره به اينکه نارضايتي مردم در بخشهاي مسکن، حملونقل هوايي و ريلي به اوج رسيده است، گفت: اگر وزير راه و شهرسازي در ارتباط با حل مشکلات اين سه بخش اقدام جدي و عاجلي انجام ندهد، استيضاح ميشود.

سيد مهدي هاشمي با تأکيد بر اينکه در بخش مسکن بايد اقدامات با اولويت مسکن مهر انجام شود، افزود: نارضايتيها در اين بخش به اوج رسيده و هرروز در مقابل مجلس تجمعات اعتراضي داريم، اين در حالي است که هم وزير راه و شهرسازي قبل و بعد از رأي اعتماد و هم رئيسجمهوري تعهدات جدي در اين بخش داشتهاند.

وي با تأکيد بر اينکه هنوز مشکلات زيادي در اين زمينه وجود دارد که رفع نشده است، تصريح کرد: متأسفانه دستگاههاي اجرايي اهتمام و اولويت لازم را براي حل اين مشکل نداشتهاند بهطوريکه بهدفعات تجمعات متعددي در محدوده ساختمان مجلس، وزارت راه و شهرسازي يا بخشهاي مربوطه برگزارشده است.

وي با بيان اينکه وزارت نيرو و بخشهاي مرتبط در ساير دستگاهها نيز اهتمام و توجه لازم را در اين بخش نداشتهاند مسئوليت مستقيم عدم پايبندي به تعهدات را متوجه وزير راه و شهرسازي دانست و افزود: چنانچه اين وضعيت با قيد فوريت و اولويت مسکن مهر، طرح جامع مسکن، امنيت پروازها و بخش ريلي صورت نگيرد ناگزير به استيضاح وزير راه و شهرسازي هستيم.