هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   203   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

ناگزیر به استیضاح آخوندی هستیم

رئيس کميسيون عمران مجلس با اشاره به اينکه نارضايتي مردم در بخشهاي مسکن، حملونقل هوايي و ريلي به اوج رسيده است، گفت: اگر وزير راه و شهرسازي در ارتباط با حل مشکلات اين سه بخش اقدام جدي و عاجلي انجام ندهد، استيضاح ميشود.

سيد مهدي هاشمي با تأکيد بر اينکه در بخش مسکن بايد اقدامات با اولويت مسکن مهر انجام شود، افزود: نارضايتيها در اين بخش به اوج رسيده و هرروز در مقابل مجلس تجمعات اعتراضي داريم، اين در حالي است که هم وزير راه و شهرسازي قبل و بعد از رأي اعتماد و هم رئيسجمهوري تعهدات جدي در اين بخش داشتهاند.

وي با تأکيد بر اينکه هنوز مشکلات زيادي در اين زمينه وجود دارد که رفع نشده است، تصريح کرد: متأسفانه دستگاههاي اجرايي اهتمام و اولويت لازم را براي حل اين مشکل نداشتهاند بهطوريکه بهدفعات تجمعات متعددي در محدوده ساختمان مجلس، وزارت راه و شهرسازي يا بخشهاي مربوطه برگزارشده است.

وي با بيان اينکه وزارت نيرو و بخشهاي مرتبط در ساير دستگاهها نيز اهتمام و توجه لازم را در اين بخش نداشتهاند مسئوليت مستقيم عدم پايبندي به تعهدات را متوجه وزير راه و شهرسازي دانست و افزود: چنانچه اين وضعيت با قيد فوريت و اولويت مسکن مهر، طرح جامع مسکن، امنيت پروازها و بخش ريلي صورت نگيرد ناگزير به استيضاح وزير راه و شهرسازي هستيم.