هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   202   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

اعتقادي به بيانيه دادن ندارم

گروه تأسيسات: نخستين همايش رفتارشناسي حريق با رويكرد مديريت پيشگيري و اطفا در هتل المپيك تهران برگزار شد. اين همايش در روزهاي 30 دي و 1 بهمن سال 1393 محلي براي گردآمدن كارشناسان، متخصصان و مسئولان امر بود تا نسبت به اين مبحث مهم به هم افزايي بپردازند. فريبرز قاسمي، مديرعامل شركت برگزاركننده همايش، در مورد اين همايش ميگويد: از كلي گويي پرهيز دارد و ترجيح ميدهد به همايشهايي با رويكرد تخصصي ايمني بپردازد كه جاي خالي آنها در كشور حس ميشود. در حاشيه اين همايش، خبرنگار پيام ساختمان گفتگوي کوتاهي با قاسمي انجام داده که در پي ميآيد:

پيام ساختمان: با چه هدفي همايش رفتارشناسي حريق را برنامهريزي و برگزار كرديد؟

به دو دليل برگزاري اين همايش مهم بود؛ از يک سو مبحث ايمني و پيشگيري از اهميت بالايي برخوردار است و از سوي ديگر ما در برگزاري همايشهاي مربوط به ايمني كه با نگاهي بنيادي مبحث رفتار حريق را مورد هدف قرار دهد خلأ حس ميكرديم. رويكرد ما همانگونه كه از نام همايش برمي آيد به مديريت پيشگيري و همچنين به مديريت اطفا نظر دارد. فكر ميكنم هيچ اتفاقي در اين مبحث روي نخواهد داد مگر اينكه به شناخت رفتار حريق بپردازيم كه براي اولين بار در چنين كنفرانسي موردتوجه واقع شدهاست. باوجود تمام تلاشي كه داشتيم ازآنجاکه نخستين دوره اين همايش برگزار ميشود همچنان نياز به همكاريهاي بيشتري وجود دارد.

پيام ساختمان: عليرغم اينكه مبحث حريق در مقررات ملي ساختمان ديده شده اما تا چند سال پيش نوعي بياعتنايي نسبت به آن وجود داشت. آيا از مسئولان دولتي هم دعوت به عمل آمده كه بتوانند اين حساسيتها را وارد دستگاه اجرايي خود كنند؟

مسئولان آتش نشاني، وزارت نفت و شرکت ملي گاز تجربه ارزشمندي دارند و اكثر مسئولان اين نهادها در همايش حضور دارند. همچنين کارشناساني از شرکت پتروشيمي و پالايش و پخش و خود وزارت نفت در اين همايش حضور دارند كه سخنراني کردند. از مسئولان آتش نشاني تهران هم کارشناساني حضور دارند كه در سخنرانيهاي خود اعلام ميكردند نمودار حريقهاي شهر تهران با رشدي نگران كننده در حال افزايش است. همچنين سازمانهاي دانش بنيان ديگري هم آمدند و كمك كردند. ضمن اينکه از مركز تحقيقات وزارت راه و شهرسازي هم در اينجا سخنران داشتهايم. اما به هرحال بايد بپذيريم كه اين حوزه مغفول بوده و هنوز به گفته يكي از كارشناسان «كار آكادميك مهندسي حريق» نداريم. ما از طريق برگزاري چنين همايشهايي سعي كرديم توجهها را به چنين مسائلي جلب كنيم و هدف اول اين است كه تلنگري به اين موضوع بزنيم.

پيام ساختمان: گويا قرار است سمينارهايي نيز همزمان با همايش برگزار شود.

مبحث حريق و آتش بسيار گستردهاست. انواع حريق رفتارهاي متفاوت دارد و يك حريق نيز در شرايط متفاوت رفتارهاي متفاوتي دارد. با توجه به پيچيدگي موضوع تلاش كرديم همه طيفها را پوشش دهيم، از كساني كه در کارخانههاي سيمان هستند تا كساني كه در صنعت نفت فعاليت ميکنند و همچنين كارشناسان شهرداري در اين سمينارها تجربيات تخصصي خود را به اشتراك گذاشتند. البته با برگزاري سمينارهاي جانبي ساير نيازهاي موجود را هم تحت پوشش قرار داديم تا افراد از گروههاي مختلف بتوانند بحث تخصصي داشته باشند. با اين نگاه حدود 9 سمينار جانبي تدارك ديدهايم كه همزمان با همايش برگزار ميشود.

پيام ساختمان: يكي از انتقادها به همايشهاي اين چنيني اين است كه همايشها در همان سالن تمام ميشود. چقدر اين اطمينان وجود دارد كه اين ايدهها شكل اجرايي به خود بگيرند؟

وظيفه من به عنوان برگزارکننده اين است كه بتوانم خوب اين همايش را برگزار كنم. مهمترين قدم اين است كه كارشناسان از جاي مختلف بيايند و بضاعت كشور را مشاهده كنند. به نظر من اين بهترين اتفاق است كه ببينيم كجا هستيم. كساني كه اينجا ميآيند از مسئولان تصميم گير هستند و خود ميبينند كه در كجا هستيم. خوب است ما بضاعت خود را بشناسيم كه كم هم نيست اما مهم اين است كه جايگاه خود را بشناسيم. من به بيانيه دادن در آخر كنفرانس هيچ اعتقادي ندارم و به شدت هم با اين موضوع مخالف هستم. به نظر من بيانيه را خود شركت كنندگان و دستگاههاي ذي ربط دو يا سه ماه بعد از كنفرانس ميدهند. فقط اگر اين اتفاق بيفتد كه با كمك مسئولان و مطبوعات تخصصي مانند پيام ساختمان، گزارشي از عملكرد اين همايش و بضاعت حوزه حريق و پيشگيري ارائه شود، اين همايش به موفقيت رسيده است.