هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   202   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

چیلرهایی با کندانسور آبی

گروه تاسيسات :چيلرهاي آب خنک قابل ارائه به صورت يک يا دو مداره، داراي جداکننده روغن ثانويه (2nd Oil Separator‌)، کندانسور آبي، اواپراتور نوع فلادد و تابلو برق شامل پانل قدرت و پانل کنترل است. دستگاه با شارژ کامل گاز و روغن در کارخانه هميشه به صورت مونتاژ کامل تحويل ميشود.

کمپرسور

کمپرسور اسکرو HANBELL از نوع Twin Screw نيمه بسته، با رانش مستقيم (‌Direct Drive‌)، کنترل ظرفيت توسط Slide Valve در استپهاي 0- 25- 50- 75- 100درصد، خنک کاري موتور توسط گاز مبرد، موتور دو قطبي قفسه سنجابي، سيستم تزريق روغن اختلاف فشاري براي اطمينان از عملکرد کمپرسور در محدوده ايمن، اويل سپراتور يکپارچه با کمپرسور است که گاز مبرد داغ حاوي ذرات روغن خروجي از محفظه تراکم وارد آن شده و بيشتر ذرات روغن در آن جمعآوري و سپس گاز داغ از آن خارج شده و وارد اويل سپراتور ثانويه ميشود.

جداكننده روغن ثانويه و سيستم پايپينگ روغن

جداكننده روغن ثانويه افقي با راندمان بالا، مجهز به دميستر SUS304 براي اطمينان از به حداقل رساندن فرار روغن است. روغن در محفظه جداکننده روغن که در قسمت پايين کمپرسور قرار دارد نگهداري ميشود و سطح آن توسط سايت گلاس موجود بر روي کمپرسوaر به صورت چشمي قابل رؤيت است. براي حفظ سطح روغن درون کمپرسور، قسمت پايين کمپرسور مجهز به Oil Level Switch بوده و کمپرسور مجهز به هيتر روغن و سوئيچ دماي روغن براي جلوگيري از اختلاط مبرد و روغن در زمان خاموشي سيستم است. براي اطمينان از تأمين روغن در فصلهاي سرد سال، پمپ روغن براي حالت ميان بار به صورت انتخابي قابل ارائهاست.

اويل سپراتور ثانويه پس از جمعآوري، روغن آن را به قسمت فشار پايين کمپرسور بر ميگرداند. خط برگشت روغن شامل فيلتر روغن خارجي، شير خط روغن (‌Oil line shut off valve‌)، شير برقي (‌Solenoid valve‌) و سايت گلاس است.

مدارهاي تبريد

چيلرها داراي يک يا دو کمپرسور اسکرو هستند. مدلهاي دو کمپرسوري داراي دو مدار تبريد مستقل بوده و هر مدار داراي سنسور سطح مايع کندانسور و شير انبساط الکترونيکي براي تنظيم جريان مبرد است. اين شير براي پاسخگويي به تقاضاي بار و حفظ سطح مايع در خروجي کندانسور و اطمينان از عملکرد مطلوب سيکل نصب شدهاست.

کنترل ظرفيت

کنترل ظرفيت چهار مرحلهاي در سطوح 25، 50، 75 و 100درصد براي مدلهاي تک کمپرسوره و شش مرحلهاي در سطوح 25، 50، 63، 75، 88 و 100درصد براي مدلهاي دو کمپرسوري است که کنترل ظرفيت در آن با استفاده از Slide Valve انجام ميگيرد. عملكرد آن به اين صورت است که دماي آب سرد ورودي و خروجي به چيلر توسط سنسورهاي دمايي خوانده و فرمان مناسب براي تعيين ظرفيت کاري از طريق کنترلر PLC به Slide Valve داده ميشود.

کندانسور

کندانسور پوسته و لولهاي داراي پوسته کربن استيل و صفحه لوله جوشي در هر دو طرف است. لولههاي مسي پربازده، داراي فينهاي داخلي و خارجي، به منظور اطمينان از نشت بندي اتصال به صورت مکانيکي به صفحه لوله اکسپند ميشود. صفحه ساپورتهاي مياني براي نگهداري دسته لولهها و جلوگيري از لرزش آن در کندانسور به کار گرفته شدهاست و فشار طراحي در سمت پوسته 16 Bar و در سمت لوله 10 Bar است.

در مدلهاي دو کمپرسوري، کندانسور به دو بخش مجزا از هم در سمت پوسته تقسيم ميشود که اين دو قسمت در سمت آب به صورت سري در امتداد يکديگر قرار ميگيرند.

اواپراتور فلادد

اواپراتور پوسته و لولهاي فلادد، داراي پوسته کربن استيل و صفحه لوله جوشي در دو انتهاي خود ولولههاي مسي پربازده با فينهاي داخلي و خارجي که براي اطمينان از نشت بندي به صورت مکانيکي به صفحه لوله اکسپند ميشوند، بوده و داراي صفحه ساپورتهاي مياني براي جلوگيري از لرزش دسته لوله ميباشند. در قسمت پايين پوسته يک عدد صفحه توزيع (‌Distribution Plate‌) براي توزيع يکنواخت سيال مبرد قرارگرفتهاست. همچنين در روي پوسته يک عدد سايت گلاس براي بازديد در نظر گرفته شدهاست.

فشار طراحي در سمت پوسته 16 Bar و در سمت لوله 10 Bar ميباشد. اواپراتور در کارخانه ساخته و تست ميشود.

مسير برگشت روغن شامل اجکتور، فيلتر، سايت گلاس، Hot gas solenoid valve و Service valve است. در مدلهاي دو کمپرسوري، اواپراتور به دو بخش مستقل در سمت پوسته تقسيم ميشود که در سمت آب به صورت سري در امتداد يکديگر قرار ميگيرند.

واحد کنترل

واحد کنترل عبارت است از کنترل پنل، PLC با صفحه نمايشگر ال. سي. دي لمسي که کنترل کامل سيستم اعم از استارت، استاپ، عملکرد و تغيير ظرفيت به منظور عملکرد بهينه سيستم را بر عهده ميگيرد. صفحه نمايشگر ال. سي. دي وضعيت عملکرد و سيگنالهاي توقف را نشان ميدهد. سوئيچ قطع اضطراري نيز در واحد کنترل فراهم گرديدهاست.

آگهي شركت تدبير تهويه فرا سرما صفحه 47