هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   202   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

تلفات برق از شعار تا عمل

لزوم توجه به صرفه جويي در مصرف انرژي و به تبع آن راهکارهاي کاهش تلفات انرژي و در راس آنها کاهش تلفات در شبکه توزيع برق، موضوعي است که اين روزها ورد زبان مسئولان ذي ربط شدهاست اما سوال اين است که وقتي هنوز زيرساخت مناسبي جهت اندازه گيري تلفات در کشور موجود نيست و تناقضهاي بسيار زيادي در آمار تلفات به چشم ميخورد، چگونه اظهارنظرهايي درباره ميزان دقيق تلفات از سوي يکي از مقامات دولتي صورت ميگيرد. بنابراين چيزي را که نتوان اندازه گيري کرد، مديريت هم نميتوان کرد.

تعريف مشخص نيست

يک عضو کميسيون انرژي مجلس شوراي اسلامي در همين رابطه قبلا گفته بود: به نظر من تعريف درستي از تلفات در کشور ارائه نشدهاست و دقيقا مشخص نيست که قرار است چه کاري صورت گيرد. ما در دوره قبلي وزارت نيرو با مهندس بهزاد جلسات متعددي داشتيم تا بتوانيم به تعريف واحدي از تلفات و منابع آن برسيم ولي نتوانستيم تعريف شفافي از تلفات داشته باشيم که بعدا بتوانيم براي کاهش آن برنامهريزي درستي داشته باشيم.

حسين اميري خامکاني ميگويد: مثلا اگر شرکتي ادعا ميکرد که دودرصد تلفات برق را کاهش دادهاست دقيقا مشخص نبود که با چه مقياسي و چه لوازم و شرايطي اندازه گيري شده لذا نمي توانيم درک مشترکي از کارهاي صورت گرفته داشته باشيم که اين موضوع منشأ اختلاف نظرها و برنامهريزيهاي بعدي ميشد.

وي معتقد است: هنوز هم تعريف مشخصي از تلفات در کشور وجود ندارد و اين ميتواند محل ايجاد مشکلات در آينده باشد. اگر گفته ميشود تلفات 15درصد است بايد دقيقا مشخص باشد که در چه شرايطي و اين تلفات مربوط به چه بخشي است. الآن واقعا مشخص نيست که تلفات در ترانسفورماتورها چنددرصد است يا چنددرصد اين آمار ارائه شده براي تلفات برق در بخش روشنايي است و يا ديگر بخشهاي شبکه هر کدام چه سهمي از تلفات دارند.

مديريت بدون اندازه گيري نميشود

فرهاد يزدي، کارشناس ارشد برق در اين رابطه ميگويد: تلفات انرژي الکتريکي يکي از مهمترين مسائلي است که در علم «مديريت انرژي» مورد بحث و بررسي قرار ميگيرد. يکي از اصول اوليه مديريت انرژي که در کتابهاي مرجع متعدد تصريح شده، آن است که «چيزي را که نتوان اندازه گيري کرد، مديريت هم نمي توان کرد .» سؤال من اين است که وقتي هنوز زيرساخت مناسبي جهت اندازه گيري تلفات در کشور موجود نيست و تنافضهاي بسيار زيادي در آمار تلفات به چشم ميخورد، چگونه چنين اظهارنظرهايي از سوي يک مقام عالي رتبه بيان ميشود؟.

لازم به ذكر است وزارت نيرو با بيان اينكه تلفات برق در شبکه توزيع در سال 84 نزديك به 23درصد بودهاست، اعلام كرده: «با برنامههايي که توسط دولت و وزارت نيرو انجام شد، هر ساله تلفات برق کاهش يافت و به جايي رسيد که در حال حاضر تلفات برق 98/14 است .»

فقر درك از قانون

کاهش تلفات براي شرکت توانير و وزارت نيرو به خط قرمزي تبديل شده که اجازه بررسي درست و تصميم منطقي درباره آن را نمي دهد. شرکت توانير به شدت دنبال تحقق وعدهاي است که چند ماه گذشته داده و به هر قيمتي که شده ميخواهد به آن دست يابد.

کاهش تلفات در هر دو بخش فني و غير فني نيازمند بررسيهاي خاصي است تا امکان پيادهسازي درست راهکارهاي کاهش تلفات فراهم گردد اما متأسفانه تصميمات عاجل و بدون سابقه مطالعاتي باعث شده که تلفات کاهش نيابد بلکه در درازمدت خود عامل ايجاد مشکلات ديگري شود.

در همين رابطه در نشست کميته کاهش تلفات، مسائلي، عضو سنديکاي صنعت برق و رئيس کميته کاهش تلفات با اشاره به مصاحبه مهندس حائري در اين خصوص گفت: اگرچه مسئله کاهش تلفات ارزبري کمي دارد اما نقدينگي قابل توجهي نياز دارد و برخلاف تصور مسئولين امر، مبحث کاهش تلفات هزينه اوليه قابل توجهي نياز دارد که البته خيلي کمتر از احداث نيروگاههاي جديد خواهد بود.

عباس زاده ديگر عضو کميته کاهش تلفات نيز ضمن اشاره به فقر درک قانون در شرکت توانير بر لزوم نظارت بر اجراي صحيح قانون تأکيد کرد و اظهار داشت: به دليل فشار جهادگونه مسئله کاهش تلفات، مشاهده ميشود برخي از شرکتهاي توزيع نسبت به تعريف پروژههاي بيپشتوانه اقدام نمودهاند و بدين ترتيب کاهش تلفات را بايد فرصتي براي تهديد در آينده خواند.