هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   202   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

آب ،مشارکت بخش خصوصی را می طلبد

گاهي بخش خصوصي مشتري بخش دولتي و شرکتهاي آب منطقهاي است و گاهي اين ما هستيم که به عنوان مشتري به بخش خصوصي مراجعه و از خدمات اين بخش استفاده ميکنيم؛ پس بايد دولت و بخش خصوصي کنار هم قرار گيرند.

مديرکل دفتر مطالعههاي پايه منابع آب شرکت مديريت منابع آب ايران گفت: بخش آب کشور امروز نيازمند حضور و مشارکت بخش خصوصي به ويژه در زمينه تجهيز، تعمير و نگهداري تجهيزات اندازه گيري منابع آب است.

مديرکل دفتر مطالعات پايه منابع آب شرکت مديريت منابع آب ايران در نخستين نشست تجهيزات نوين اندازه گيري منابع آب که با حضور 40 شرکت مختلف از بخش خصوصي برگزار شد، اظهار داشت: امروز شرايط آبي در کشور به گونهاي شدهاست که بايد به دنبال آبهاي پنهان و گمشده حرکت کنيم و در اين زمينه استفاده از تجهيزات و فناوريهاي روز از ضرورتها است. به همين دليل حضور و مشارکت بخش خصوصي بيش از هر زمان ديگري احساس ميشود.

مهندس رضا راعي با بيان اينکه اجراي طرحهاي مشارکتي با بخش خصوصي يکي از نيازهاي امروز آب کشور محسوب ميشود، گفت: دستمان را به عنوان بخش دولتي به سوي بخش خصوصي دراز ميکنيم تا در بخشهاي مختلف ازجمله حفاظت و بهره برداري و به ويژه در بخش مطالعات پايه منابع آب با استفاده از دانش، ظرفيت و توانمنديهاي داخلي حرکت کنيم.

وي مأموريت حضور شرکتهاي دولتي بخش آب را در آينده نظارتي توصيف کرد و افزود: انتظار و برنامه بخش آب کشور اين است که شرکتهاي خصوصي به گونهاي حرکت کنند که دولت تنها نظاره گر مسائل پايه در بخش آب باشد و راهبري تأسيسات و تجهيزات را در عمل بخش خصوصي انجام دهد؛ بنابراين اين بخش بايد تعريفي از ظرفيتها و توانمنديهاي موردنياز ارائه دهد.

تحملمان را بالا ببريم

رضا راعي با اشاره به وظايف دولت در برابر بخش خصوصي، بيان کرد: ما بايد فضا را به گونهاي تسهيل کنيم تا رقابت سالم و مطلوبي بين بخش خصوصي ايجاد شود و اين فضا به سود داده برداري و طرحهاي مديريت منابع آب کشور است؛ پس آسيب شناسي فضاي موجود را به عنوان گام نخست بايد انجام داد و مشکلات و ضعفهاي موجود را شناسايي و برطرف کرد.

وي تأکيد کرد: تعامل و همکاري نزديک بين شرکتهاي آب منطقهاي و بخش خصوصي بايد تسهيل و کمک شود تا روابط بين دولت و بخش خصوصي بهتر از گذشته شود. ضمن اينکه مديران دفاتر مطالعات منابع آب کشور نيز بايد صبر و تحمل خود را در تعامل و همکاري با بخش خصوصي بيشتر کنند.

وي افزود: حتي اگر خطا و اشتباهي در جايي از سوي بخش خصوصي رخ داد، بايد تحمل و تعامل آنچنان بالا باشد که مشکلات و ضعفها برطرف شود و برنامهها و فعاليتهاي اجرايي با قدرت پيش برود. پس اگر کار نوين و جالبي ارائه شود، نبايد به دليل برخي ضعفها تعطيل شده و يا مشارکتها و تعامل دوجانبه قطع شود.

راعي شناسايي ظرفيتهاي بخش خصوصي و معرفي آن به شرکتهاي آب منطقهاي کشور را از ديگر برنامههاي بخش آب و دفتر مطالعههاي پايه شرکت مديريت منابع آب ايران ذکر کرد و افزود: تلاش ميکنيم با راهنمايي و مشورت با بخش خصوصي، نمايشگاهي از توانمنديها و ظرفيتهاي اين بخش برگزار کنيم تا در آن فضا و با حضور مديران ارشد آب کشور، اين ظرفيتها بيشتر معرفي شود.

اولويت ما مشتري مداري است

مديرکل دفتر مطالعات پايه منابع آب شرکت مديريت منابع آب ايران اظهار داشت: خوشبختانه بسياري از فناوريهاي روز در داخل کشور توليد ميشود اما آن دسته از تجهيزاتي که در ايران در زمان حاضر توليد نميشود، بايد شرايط ورود و توليد اين فناوريها به دليل نياز حياتي آب کشور فراهم شود. وي همچنين مشتري مداري صحيح و مطلوب را از برنامهها و اولويتهاي مهم دفتر مطالعههاي پايه عنوان کرد و گفت: گاهي بخش خصوصي مشتري بخش دولتي و شرکتهاي آب منطقهاي است و گاهي اين ما هستيم که به عنوان مشتري به بخش خصوصي مراجعه و از خدمات اين بخش استفاده ميکنيم؛ پس بايد دولت و بخش خصوصي در کنار هم قرار گيرند.

راعي افزود: دولت و شرکتهاي پيمانکاري، مشاوران، شرکتهاي پشتيباني و تعمير و نگهداري جزو خانواده آب محسوب ميشوند و نبايد جز اين هم باشد؛ بنابراين بايد دست به دست هم دهيم و با تعامل و مشارکت بيشتر مشکلات حوزه آب را از پيش روي برداريم.

مديرکل دفتر مطالعات پايه منابع آب شرکت مديريت منابع آب ايران در پايان تأکيد کرد: نگاه اين دفتر به بخش خصوصي اين است که بخش خصوصي جدا از وزارت نيرو و بخش مديريت آب کشور نخواهد بود.