هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   202   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

بـازی برد-برد کـاهـش قیــمت نـفت

معاون وزير نفت با بيان اينكه ما توانمندي اداره کشور با قيمت نفت کمتر از اين را داريم،گفت: ايران با اتخاذ تدابير جديد اقتصادي هيچگونه نگراني از کاهش بيشتر قيمت نفت در بازار جهاني ندارد.

عماد حسيني معاون وزير نفت در امور مهندسي با بيان اينکه صنعت نفت بهعنوان يکي از صنايع کاربردي در زمينه استفاده از توانمنديهاي داخل پيشگام بوده است، اظهار داشت: مديران توانستهاند توانمندي خود را به اثبات برسانند اما حمايت از ساخت داخل همواره از موضوعات سهل و ممتنع بوده است. سهل به اين جهت که همه مقامات سياسي کشور از استفاده از توانمندي داخل صحبت ميکنند اما به لحاظ اينکه زيرساخت لازم براي ساخت داخل توسط دولتهاي مختلف ايجاد نشده ميتوان اين مقوله را ممتنع نيز دانست.

وي در خصوص تأثير کاهش قيمت نفت در ساخت تجهيزات داخل اظهار داشت: در کشور ما همواره قيمت نفت کم و زياد شده و اين اتفاق کنوني نيز اولين تجربه ما نيست که بخواهيم الآن برنامهريزي کنيم اما آنچه بايد از آن استفاده کنيم اين است که بايد از فرصتها استفاده کنيم يعني زماني که طي هشت سال گذشته افزايش قيمت نفت داشتيم بايد در بخش توسعهاي کار ميکرديم اما در شرايط فعلي که قيمتها کاهش دارد بايد بر توانمندي داخل تکيه شود.