هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   202   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

ابلاغ سیاست‌های دولت در صرفه‌جویی انرژی

هيئتوزيران در نشستي به پيشنهاد سازمان حفاظت محيطزيست و به استناد اصل يکصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران سياستهاي تشويقي در زمينه صرفهجويي انرژي و استفاده از انرژيهاي تجديد پذير را تصويب کرد.

اسحاق جهانگيري معاون اول رئيسجمهور مصوبه هيئتوزيران در مورد تعيين مصاديق مصرف اعتبارات موضوع ماده (11) ضوابط اجرايي قانون بودجه سال 1393 کل کشور را براي اجرا به وزارت نيرو، سازمان حفاظت محيطزيست و سازمان مديريت و برنامهريزي کشور ابلاغ کرد.

مصاديق مصرف اعتبارات موضوع ماده (11) ضوابط اجرايي قانون بودجه سال 1393 کل کشور به شرح پيوست که تأييدشده به مهر دفتر هيئت دولت است، تعيين ميشود.