شـــهر شنــاور فضانوردان در بالای سیـــــاره زهره

شمار نشریه : 202

دانشمندان مرکز تحقيقات لانگلي ناسا به تازگي بر روي بالنهاي شناور کار ميکنند که قرار است 60 کيلومتر بالاتر از سطح زهره قرار گيرد.

مريخ تنها سياره در منظومه شمسي نيست که محققان علاقه به فتح آن در فضا دارند؛ ناسا به تازگي پروژهاي با نام Havoc ارائه داده که به دليل سطح نامساعد زهره 60 کيلومتر بالاتر از سطح سياره زهره قرار ميگيرد.

دانشمندان مرکز تحقيقات لانگلي ناسا اين مفهوم جديد را که چند بالن شناور هوايي است و توسط پنلهاي خورشيدي حرکت ميکنند را به منظور مطالعه بهتر، حمل ونقل کاوشگران و تجهيزات مختلف طراحي کردهاند.

اين مجموعه ميتواند در درازمدت شکل گيرد و يک محيط قابل سکونت براي فضانوردان جهت کاوش زهره براي يک زمان کوتاه باشد.

در حال حاضر طراحان مشغول کار بر روي اين پروژه هستند تا در آينده فضانوردان بتوانند براي مأموريتها از آن استفاده کنند.