هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   202   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

ربــات ۶ پـــا برای عملیات نجات

محققان بهمنظور تسهيل عمليات نجات، با مواد زائد يک ربات 6 پا شبيه عنکبوت ساختهاند.

آخرين کار محققان دانشگاه Carnegie Mellon يک ربات 6 پا به نام Snake Monster است که شبيه به يک عنکبوت با ساختاري مدولار طراحيشده است؛ اين ربات با مواد زائد و بهمنظور تسهيل عمليات نجات ساختهشده است.

اين ربات بسيار چالاک و انعطافپذير بوده و در زمينهاي ناهموار قادر به حرکت است، ضمن اينکه قادر به مقاومت در برابر فشار است و داراي ويژگيهاي تثبيتکننده براي جلوگيري از افتادن است، از سويي بهراحتي برنامهريزي ميشود و چند نوع تنظيمات دارد. کاربر ميتواند براي انطباق در تمام شرايط با اضافه يا حذف کردن ماژولها، ساختار آن را تغيير دهد.