هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   202   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

جــان انسـان‌هـا مطـالـبه عـمـومی شـود

در راستاي کاهش حوادث ناشي از کار در کارگاههاي ساختماني بالاي 2000 مترمربع، تفاهمنامه همکاري ميان احمد لطفي نژاد به عنوان مديرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعي استان تهران و سعيد غفراني، رئيس سازمان نظام مهندسي ساختمان استان تهران منعقد شد.

تفاهم نامه تعهدنامه شود

در اين مراسم معاون وزير تعاون، کار و رفاه اجتماعي با بيان اينکه اميدواريم سال 94 آمار حوادث را کاهش دهيم، اظهار داشت: بيش از 48درصد حوادث کشور در ساختمان به ويژه در گودبرداريهاي غيراصولي اتفاق ميافتد.

هفده تن، افزود: ما نگاهمان را در بخش بازرسي بايد از مچ گيري و پليسي به نگاه صيانت و حفظ سلامت انسان تغيير دهيم تا اين موضوع باعث نجات جان انسانها شود. وي ادامه داد: در کشورهاي توسعه يافته مهمترين موتور محرکه اقتصاد را نوآوري ميدانند اما بنده معتقدم موضوع امنيت و ايمني همپايه نوآوري است و تا زماني که زيرساختهاي ايمن را فراهم نکنيم، هيچ رشد اقتصادي به دست نميآيد.

معاون وزير تعاون، کار و رفاه اجتماعي با بيان اينکه بايد رويکردمان در عرصه بازرسي کار بر مبناي تعامل همه جانبه با تمام دستگاهها باشد، افزود: اين تفاهمنامه بايد تبديل به تعهدنامه شود تا بر اساس آن تعهدنامه بتوانيم جان انسانها را نجات دهيم. علاوه بر اين بايد موضوع ايمني و جان انسان را تبديل به يک مطالبه عمومي کنيم.

چرا 2000 متر؟

به گزارش خبرنگار پيام ساختمان غفراني، رئيس سازمان نظام مهندسي ساختمان استان تهران با بيان اينکه همکاري اين دو نهاد ميتواند منجر به کاهش حوادث ساختماني شود، گفت: بايد زودتر از اينها به موضوع حوادث در کارگاههاي ساختماني ورود ميکرديم اما در شرايط حاضر هم اين تعامل منشأ اثرات مطلوب خواهد شد. اميدواريم تعداد حوادث ناشي از کار ما به استانداردهاي جهاني برسد که قطعا براي موفقيت اين طرح بايد فرهنگسازي وسيعي صورت بگيرد تا به مرحلهاي برسيم که مردم اين اقدامات را باور کنند.

غفراني در پاسخ به سؤال خبرنگار پيام ساختمان که چه ميزان از ساختمانهاي تهران بالاي 2000 متر مساحت دارند و مشمول طرح ايمني ميشوند، گفت: طرح شناسنامه فني ساختمان در حال حاضر براي ساختمانهاي بالاي 2000 متر اجرا ميشود و ما هم ميخواهيم بر اساس تفاهمنامه بررسي ايمني اين ساختمانها را تجربه کنيم و اگر عملکرد موفقي داشتيم، طرح را به ساير ساختمانها تعميم دهيم.

روزانه يک نفر در ساختمان ميميرد

در ادامه حيدريون، معاون فني سازمان نظام مهندسي ساختمان استان تهران گفت: بالغ بر 5 ميليون مترمربع مشمول اين طرح ميشوند که به نظر ميرسد حدود 20درصد ساختمانهاي شهر تهران را شامل شود.

وي اظهار داشت: سازمان نظام مهندسي در موضوع ايمني عملکرد قابل قبولي داشتهاست. ما از دي ماه 91 بازرسي از گودبرداريها را آغاز کرديم که 17 هزار پروژه ساختماني در تهران کنترل شد و خوشبختانه آمارهاي تلفات که رشد صعودي را طي ميکردند کاهش چشمگيري پيدا کردند.

حيدريون با بيان اينکه متأسفانه روزانه در کشورمان يک نفر بر اثر حوادث ناشي از کار جان خود را از دشت ميدهد، افزود: متأسفانه 70درصد از جرثقيلهايي که در بخش ساخت وساز استفاده ميشوند، عمر مفيد خود را گذراندهاند و بسياري از آنها آهن قراضههايي هستند که با تغييرات تبديل به جرثقيل شدهاند. در اين رابطه جلساتي با سازمان ملي استاندارد برگزار کردهايم تا بازنگري در اين خصوص انجام شود.

تهران کارگاه ساختماني است

مديرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعي استان تهران نيز اظهار داشت: بيش از 50درصد حوادث ناشي از کار در ساختمان اتفاق ميافتد که بخشي از حادثه ديدگان ايراني هستند و بخشي ديگر را اتباع خارجي تشکيل ميدهند و تعداد بسيار بالاي حادثه ديدگان انعقاد اين تفاهمنامه را ضروري ميکند.

وي با بيان اينکه موضوع مهم در اين رابطه تأييد صلاحيت پيمانکاران است، ادامه داد: در حال حاضر شهر تهران تبديل به يک کارگاه ساختماني بزرگ شده که اين موضوع ناشي از جمعيت بسيار زياد و ارزش افزوده املاک ميباشد. ما در نظر داريم حتي جشنواره ايمني را در استان تهران با حضور روساي بيش از 2500 کميته حفاظت فني و بهداشت برگزار کنيم.

لطفي نژاد با بيان اينکه بايد کارها به بخش خصوصي سپرده شود، تصريح کرد: بايد از ظرفيتهاي تشکلهاي غير دولتي و تخصصي استفاده کنيم که در نهايت تلاشهاي مطلوبي صورت گرفت و منجر به امضاي تفاهمنامه 10 مادهاي و 2 تبصرهاي شد تا ازاين پس تعداد حوادث به استانداردها نزديک شود.