هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   202   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

شـهـرداري‌، فرمانرواي ســاخت و ســاز

گروه ساخت وساز: شهرداري را بايد به حق فرمانرواي ساخت وساز ناميد چراکه ابتدا و انتهاي ساخت وساز (صدور مجوز و پايان کار) به اين نهاد ختم ميشود. عملکرد شهرداري ميتواند آرامش را براي شهروندان به ارمغان بياورد يا مشکلات آنها را بيشتر کند. اهميت شهرداري کارآمد تا بدان جاست که در کشورهاي توسعه يافته انتخاب شهردار از انتخاب رئيس جمهوري هم مهمتر است. اگر سياستهاي دولت با چند واسطه روي زندگي مردم تأثير ميگذارد، عملکرد شهرداري به طور مستقيم موجب تغييرات ميشود. در فصل زمستان که به دليل سرماي هوا امکان ساخت وساز وجود ندارد سازندگان زيادي براي گرفتن مجوز به شهرداري مراجعه ميکنند. دليل عمده اين کار را ميتوان در اين نکته جست که سال آينده هزينه صدور پروانه بالاتر ميرود و مراجعان ميخواهند از اين فرصت استفاده کنند و هزينه کمتري بپردازند. البته اين مراجعات ميتواند دلايل ديگري نيز داشته باشد. ما هم از فرصت استفاده کرديم و با تني چند از اين مراجعان گفتگو به عمل آورديم.

برخورد شهرداري عادلانه باشد

محمد، يکي از شهروندان تهراني در گفتگو با پيام ساختمان دليل آمدنش به شهرداري را اينگونه بيان کرد: «بنده در کوچهاي زندگي ميکنم که عرض آن حدود 5 متر است. حدود دو ماه پيش که مجوز ساخت وساز را از شهرداري گرفتم، عنوان کردند بايد 2 متر عقب نشيني کنم. من هم پذيرفتم اما در کمال تعجب متوجه شدم که يکي از همسايهها اين عقب نشيني را حتي به اندازه 50 سانتي متر هم رعايت نکردهاست. آمدهام که به مسئولان بگويم مگر ما شهروند کشور ديگري هستيم که اينگونه برخورد ميکنند ؟»

گناه من چيست؟

شهروند ديگري با بيان اينکه هرلحظه امکان ريزش ساختمانم وجود دارد، به خبرنگار ما گفت: حدود دو سال پيش گودبرداري به عمق 10 متر در همسايگي خانه ما انجام شد. در آن زمان به خاطر مشکلات مالکيتي از ادامه کار جلوگيري به عمل آمد و هنوز تعيين تکليف نشده و به نظر نميرسد که حالا حالاها دعواي طرفين تمام شود.

وي افزود: متأسفانه اين گود که مهاربندي لازم هم در آن صورت نگرفته روزبه روز فرسودهتر ميشود و تکههايي از آن فرومي ريزد. يکي از اقوام که کارشناس عمران است را براي بررسي بيشتر گود و ميزان خطري که ساختمان بنده را تهديد ميکند، براي بازديد دعوت کردم. ايشان ادعا کردند چنانچه اين گود ظرف دو ماه آينده تعيين تکليف نشود، احتمال ريزش شديد ديواره گود و تخريب ديوار بند وجود دارد. مضاف بر اينکه بارش باران اين مسئله را تشديد ميکند. اين شهروند گفت: موضوع را به شهرداري منطقه اطلاع دادم اما عنوان ميکنند چون مالک ملک هنوز مشخص نشده، نميتوانيم اقدامي براي تعيين تکليف يا پرکردن گود انجام دهيم. حال نميدانم واقعا با اين وضعيت تکليف بنده چيست؟ چه اشتباهي مرتکب شدهام که بايد تاوان بدهم. يعني بايد به خاطر دعواي دو نفر ساختمانم را تخليه کنم؟.

موشها معامله را به هم زدند

جواني شيک پوش از دست همسايهاش بدجوري شاکي بود: « دفتر کار من در يک ساختمان چندطبقه و البته نسبتا قديمي واقع شدهاست. حدود دو ماه پيش يکي از واحدهاي ساختمان توسط يک نفر خريداري شد و در حال حاضر خريدار از اين واحد به عنوان انبار پشم و پنبه مغازهاش استفاده ميکند. از همان ابتداي کار حشرات و حيوانات موذي مانند سوسک و موش در ساختمان زياد شد و ازآنجايي که کار ما در رابطه با فروش محصولات غذايي کارخانهاست، به شدت دچار مشکل شديم.

اين ارباب رجوع ادامه داد: آخرين بار زماني بود که ميخواستيم قرارداد نان و آبداري با يکي از بازرگانان کشورهاي همسايه منعقد کنيم، چشمتان روز بد نبيند همين که بحث ميان ما گرم شد، دو عدد موش وارد دفتر من شدند و همديگر را دنبال کردند. بازرگان موش نديده (از شدت خنده) نميدانست چه بگويد و بنده هم با شرمساري او را نگاه ميکردم. به هرحال اينجا آمدم که تکليفم را با صاحب ملک روشن کنند.

جريمه کيلويي

يک سازنده که براي گرفتن مجوز و پايان کار به شهرداري مراجعه کرده بود، به پيام ساختمان گفت: سازندهها بايد مدام با شهرداري در ارتباط باشند. بنده ازيک طرف ميخواهم مجوز ساخت وساز بگيرم و از طرف ديگر دنبال پايان کار ســاختمان هستم. به طور طبيعي از ابتداي فصل زمستان براي گرفتن مجوز ساخت وساز اقدام ميکنيم چرا که به دليل برودت هوا و بارندگي ساخت وساز از جريان ميافتد. علت مهم ديگر براي مراجعه زياد سازندگان قبل از اتمام سال اين است که قطعا سال آينده هزينه صدور پروانه گرانتر ميشود. بنابراين کارهاي اداري را انجام ميدهيم و بعد از عيد با کمال آرامش ساخت وساز ميکنيم.

وي افزود: کار يکي از ساختمان هايم تقريبا به اتمام رسيده اما به دليل تخلف بايد حدود 40 ميليون تومان جريمه پرداخت کنم. قطعا جريمه را پرداخت ميکنم اما هر چه از مسئولان پرسيديم که مبناي محاسبه تخلف و رسيدن به عدد 40 ميليون تومان چيست، جواب قانعکنندهاي نگرفتم و فقط گفتند اين مبلغ را واريز کن. درواقع شهرداري کيلويي جريمه ميکند

به هر سازندهاي اعتماد نکنيد

عليرضا، يک مراجعهکننده به شهرداري در پاسخ به خبرنگار ما مبني بر اينکه؛ با توجه به کاهش صدور پروانه چه مشکلاتي براي شهرداري به وجود ميآيد، گفت: شهرداري بيدي نيست که با اين بادها بلرزد. در حال حاضر که تعداد پروانهها کم شده، مگر کارهاي شهرداري متوقف شدهاست؟ شهرداري منابع درآمدي زيادي دارد و از طرفي آقا بالاسر ندارد.

وي در مورد دليل مراجعهاش به شهرداري گفت: حدود شش ماه پيش قرار شد يکي از سازندگان به صورت مشارکتي ساختمانمان را بسازد و پس از انجام کار، ساختمان به نسبت 60 به 40 تقسيم شود. پس ازاينکه نقشه ساختمان تهيه شد و شهرداري مجوز ساخت را صادر کرد، سازنده تصميم گرفت اين نقشه را تغيير دهد و نقشه مدنظر خودش را عملياتي کند و به ما هم گفت اين سيستم دو نقشهاي است و مشکلي پيش نميآيد. خلاصه اينکه طبق ميل خودش کار کرد و زماني که اسکلت و بخشي از ديوارها آماده شد، مهندس ناظر از ساختمان بازديد کرد و نسبت به تغيير نقشه معترض شد اما مسئله آنجا بود که پاي خودش هم گير بود چون از ابتداي کار ميتوانست جلوي اين تخلف را بگيرد، اما سهل انگاري کرده بود. متأسفانه شهرداري موضوع را متوجه شده و اعلام کرده که بايد جريمه 100 ميليون توماني پرداخت کنيد. جالب اينکه شهرداري يقه ما را به عنوان مالک ساختمان گرفتهاست. سازنده هم ميگويد بايد نصف جريمه را بپردازم. مهندس ناظر هم دچار مشکل شدهاست. به اعتقاد من نميشود به هر سازندهاي اعتماد کرد.