بـــــزرگ‌ترین موزائـیک آبـــی در جـــهــــان

شمار نشریه : 202

بزرگترين موزائيک آبي جهان توسط هنرمند مونترئالي و بيش از 100 داوطلب ساختهشده است.

«سرژ بِلو» اهل مونترئال با کمک صدها نفر داوطلب در زميني به وسعت 1100 مترمربع، موزائيکهاي آبي ساخته است؛ اين بزرگترين موزائيک آبي در جهان است که متشکل از 66 هزار فنجان است که از آب باران رنگارنگ پر شده و سطح ناخالصي آب باران در سراسر اين سياره را نشان ميدهد.

اين کار هنري بهمنظور نشان دادن يک چالش هنري واقعي در مورد اهميت حياتي آب و دسترسي به آن براي همه ساختهشده است.

موزائيک آبي در 62 ساعت، با 15 هزار ليتر آب باران، يک کيلوگرم رنگ گياهي در استوديويي به ارتفاع 23 متر ساخته شد.