هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   202   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

حجم غیرمترقبه شهری

«ماكسيميليانو فوكساس» طراحي  ساختمان«ماب زيل » در فرانكفورت آلمان را به پايان رسانده است. اين بنا كه آماده سازياش تقريباً 5 سال طول كشيد، شامل يك هتل چهار ستاره با يك مركز كنفرانس يك مرکز آمادهسازي، يك سينما و فضاي اداري است. رواني فرم از وجوه منحصربهفرد به ساختمان است، بنا بهوسيله دو تير اصلي ،يكي به سمت خيابان« زِيل »و ديگري به سمت ساختمان «تي تي»،دقيقاً جايي كه وروديهاي اصلي به سمت هتل و اداره قرار گرفته است، تأمينشده است. لابي هتل در سمت ساختمان بازسازيشده « تي تي» است؛ جايي بعد از گالري هنر و فروشگاههاي لوكس كه قسمت پاياني فروشگاه بزرگ را تشكيل ميدهند.

لابي ساختمان به وسيله آسانسورها به اتاقها متصل شده است.در طبقات مياني راههاي ارتباطي با اتاقهاي كنفرانس و امكانات ورزشي در طبقات سوم و چهارم وجود دارد.پلههاي برقي كارمندان را به طبقات چهارم در 27.5 متري هال ورودي ميبرد.