هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   202   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

خانه کمیسیـون ملی المپیـــک

پروژه « خانه کميسيون ملي المپيک » کاري از معماران« اينوِنشن» است . اين کار، ايده پويايي در ورزش را با ترکيب انتزاعي فضاي پله و ميز پذيرش ارائه ميکند . اولين منظرهاي که با آن روبهرو ميشويد، ميزي درونگرا ( در خود جمع شده) به همراه شکافي بيپايان است و بعدازآن، راهپلهاي برونگرا را ميبينيد  که مانند راهِ گشودهاي به سمت آسمان است؛ جايي که قله، انعکاس خود را مييابد و نشاندهنده اين است که تلاش هرگز خاتمه نمييابد و اينکه موفقيتهاي انساني هيچگاه تمامي ندارند .

اين ساختمان در اواخر قرن نوزدهم براي مالکي خصوصي ساختهشده بود و پيشازاين، به شکل خانهاي مسکوني متعلق به يکي از رهبران حزب کمونيسم کاربرد داشت . بعدها، در سالهاي 1960 بهمنظور کاربريهاي دولتي بازسازي شد و تا سال 2011 دستنخورده باقيمانده بود .

سازه اين پروژه در سطح زيرزمين مستحکم شده بود که به معماران اجازه داد تا بازشوهاي مهمي را در ديوارهاي طبقات و فضاي پله به کاربرند، بدين گونه، راهپله، از فضايي به فضاي ديگر راه مييابد و کاملاً در سازه ساختمان جا ميگيرد .

راهپله بر پايههاي استيل، به همراه صفحات« اِم دي اِف» ساختهشده است و با روکش چوب اَفرا تمام ميشود . پلهها و نردههاي کناري هم از همان چوب ساختهشدهاند . نرمافزارهاي «راينو» و «تري دي مکس» براي توليد اين سازه پيچيده بهکاربرده شدهاند  ولي بيشتر جزئيات، در سايت و در دفترچه اسکيس طراحي شدند .