هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   202   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

ساختمان شرکت گاز شانـگهای

نيازهاي عملکردي ساختمان اداري شرکت گاز شمال شانگهاي در جيادينگ که توسط آتليه Deshaus طراحيشده، بهطورکلي ساده هستند . سايت طرح با زمينهاي توسعهنيافته ، کوچک بوده و تنها ويژگي آن چشمانداز رودخانه نزديک به جبهه شمالي است . فرم نهايي ساختمان بهطور کامل پاسخگوي چشمانداز شمالي ميباشد . فضاي اداري عمومي در مرکز سايت قرار گرفته و فضاهاي ديگر با نيازهاي ويژه مثل اتاق ملاقات ، اتاقهاي VIP ، مانند اشکال منحصربهفرد از فضاي اداري مستطيل شکل براي مواجهه با چشمانداز شمالي ، جريان دارند . اين فضاهاي فردي با ساختمان اصلي مرتبط هستند و مجموعهاي از حياطهاي داخلي کوچک و بههمپيوسته را ايجاد ميکند که يکنواختي فضاهاي داخلي را در هم ميشکند و فضاهايي ريتميک را در اين سايت محدود به وجود ميآورد و نور روز را از طريق جبهه شمالي وارد ساختمان ميکند .