طراحي اولين شهر زيردريا

شمار نشریه : 202

يك شركت ساختماني در ژاپن براي حل چالش «كمبود زمين»، مطالعه مبسوطي براي بهرهبرداري از عرصههاي آبي را آغاز كرده و با طراحي اولين «شهر زيردريا»، در نظر دارد بخشي از جمعيت متقاضي مسكن در اين كشور را تا سال 2035، در اعماق اقيانوس آرام، ساكن كند.در ژاپن، يك گروه از معماران، به طرح «جايگزين زمين» دستيافتهاند. اين طرح درصورتيکه توسط متخصصان شهرساز در ژاپن عملياتي شود، قابليت تكرار در كشورهاي متصل به دريا را پيدا ميكند و بخشي از چالش «كمبود زمين» براي تأمين مسكن را در آينده، مرتفع خواهد كرد.

ما همواره شاهد بودهايم که افراد در خانههاي بسيار بزرگ يا خيلي کوچک يا چيزي ميان اين دو زندگي کنند، اما هيچکس تاکنون زندگي در زير آب را تا اين سطح پيش نبرده است.  يک شرکت معماري ژاپني، طرحهاي کامپيوتري از شهري که قرار است اولين شهر زير آب دنيا باشد را منتشر کرده است. اين شرکت ادعا ميکند که اين شهر ميتواند بهزودي يعني تا سال 2035 ساخته شود.

قطر اين سازه عظيم و کرهاي شکل، بهاندازه طول بيش از چهار زمين فوتبال است و منابع آبي و برقي آن، در عمق دو مايلي در زيردريا قرار دارند. اين سازه تا ظرفيت 5 هزار نفر ساكن براي ساختوسازهاي مسكوني و غيرمسكوني نظير آپارتمان، شرکت و هتل، در اعماق آبهاي ژاپن را دارد. يک تصفيهخانه موسوم به «کارخانه زمين» در اين سازه تعبيه ميشود که دياکسيد کربن را بازيافت ميکند و از آن اکسيژن به دست ميآورد، فعلاً فرض اين است که اين تصفيهخانه ميتواند از طريق يک بندر ورود کشتي، وارد اين سازه شود.

به گزارش روزنامه آمريكايي «هافينگتون»، رئيس هيئتمديره شرکت شيميزو طراح شهر زيردريا- چند روز پيش در يک نشست خبري اعلام کرد: درحاليکه با بالا آمدن سطح درياها بخشي از زمينهاي خشكي و عرصه قابل سكونت ‌‌آسيب ميبيند، هدف اين پروژه «حداکثر استفاده» از فضاي زير آب است و در آينده نزديک، برنامهاي براي ساخت «سازه حلزوني شکل اقيانوس» وجود دارد، هرچند براي ساکنان آن، محلهايي براي ماهيگيري، تفريحگاه و ميادين عمومي در نظر گرفتهشده است و البته نبايد سيستم رفتوآمد آبي درون خود سازه را نيز فراموش کنيم.