اول جذب سرمایه گذار، بعد جذب جهانگرد

شمار نشریه : 202

زهرا غريب شاه

معماري کهن، آثار باستاني فراوان و بناهاي تاريخي متنوع ايران، از جمله عوامل و جذابيت هاي ويژه و مورد توجه گردشگران سراسر جهان است؛ اين موضوع بامطالعه يادداشتهايي که جهانگردان بنام، در سفرنامههاي خود به ثبت رساندند، اثبات ميشود. 

همچنين بازديد از نوع زندگي و رفتار مردم سرزمينمان که تلفيق فرهنگ ايراني اسلامي است، ميتواند براي آنان که درصدد گردش در اين کشور هستند؛ به نوبه خود بسيار ديدني باشد.

از آنجا که صنعت گردشگري يکي از پربازدهترين فعاليتهاي اقتصادي محسوب ميشود، و از ديگر سو موانعي در اين خصوص وجود دارد که بايد برطرف شود، لذا بر آن شديم تا ديدگاه نمايندگان مردم در خانه ملت را در اين زمينه جويا شويم.

احساس منحصربهفرد گردشگران در کشور اسلامي

حسين اميري خامکاني، سخنگوي کميسيون انرژي مجلس نهم در گفتوگو با پيام ساختمان گفت: باوجوداينکه ايران در تمامي زمينهها از ظرفيتهاي بسيار بالايي برخوردار است، ولي متأسفانه به دليل سياستهايي که در 8-7 سال گذشته اجرا شد، چالشها و تنشهاي مختلفي بين کشور ما و ديگر کشورها به وجود آمد.

وي افزود: موضعگيريهايي که برخي از مسئولان در خصوص مسائل گردشگري نشان دادند، باعث تغيير فضاي ذهني دنيانسبت به ايران گرديد و به همين نسبت هم در جذب گردشگر به داخل کشور ضعيف عمل شد.

نماينده دوره نهم مجلس شوراي اسلامي با بيان اينکه اگر ورود گردشگر به هر کشوري کاهش يابد صنعت توريسم هم در حالت رکود قرار مي گيرد، گفت: کشور ايران نيز در زمينههاي مختلف براي جذب گردشگر از ظرفيت بالايي برخوردار است اما تدوين يکسري راهکارهاي اساسي براي حل اين مسائل ضروري به نظر ميرسد.وي اضافه کرد: گردشگران در اين فضا تجربهاي را کسب ميکنند که در کمتر کشوري ميتوانند چنين احساسي داشته باشند. در واقع همرنگ شدن با محيط اسلامي براي آنان دلنشين است.

اميري خامکاني خاطرنشان کرد: با اين اوصاف، سياستها بايد در راستاي جذب گردشگر باشد و در واقع مشوقهايي بايد براي شرکتهاي توريستي خصوصي داخلي و خارجي، جهت فعاليت روزافزون آنان صورت گيرد.

وي با اشاره به اينکه در خصوص مسائلي چون فرهنگ جامعه و گردشگر، خلأ قانوني احساس نميشود، تأکيد کرد: در واقع اگر دولت همان احکامي را که در قوانين کلي کشور بالأخص در برنامه پنجساله براي مباحث گردشگري آورده اجرا کند، کار بهدرستي پيش خواهد رفت.

اميري خامکاني يادآور شد: اگر در جايي خلأ قانوني وجود داشته باشد؛ دولت حتماً اقدام خواهد کرد، اما تاکنون چنين مشکلي احساس نشده است.

سخنگوي کميسيون انرژي مجلس ارزيابي کرد: با توجه به موج تبليغات منفي بر ضد کشورمان در دنيا ، ميراث فرهنگي بايد بتواند در اين فضا تمام تلاش خود را براي جذب گردشگر خارجي داشته باشد و از تمام فرصتها در جهت استفاده بهينه، بهره لازم را ببرد.

  حضور سرمايهگذاران کاربلد در گردشگري

دکتر عثمان احمدي، نماينده دوره نهم مجلس شوراي اسلامي گفت: اگر صنعت گردشگري را يکي از درآمدزاترين صنايع از بعد اقتصادي در نظر بگيريم ميتواند؛ منبع مالي بسيار سودآور براي هر دولت و بهمراتب شهرها و بخشهاي آن باشد. وي افزود: حمايت دولت براي جذب بيشتر توريست به مکانهاي بکر و ديدني که در اختيار داريم، لازم است و البته در شرايط کنوني کمک بخش خصوصي و سرمايهگذار هم از ضروريات اين موضوع است.

اين عضو کميسيون اقتصادي مجلس خاطرنشان کرد: ارزيابي ريز فاکتورها در گردشگري جهت ارائه لازم است تا بتوانيم راهکار درستي تدوين کنيم زيرا تاکنون بازدهي آنچنان مثبتي در مورد گردشگري مشاهده نکردهايم.

نماينده مردم مهاباد با استفاده از مثال مصداقي از شهرستان خود گفت: در حال حاضر مکانهاي باستاني بسيار فراواني براي حضور گردشگران در شهرستان مهاباد وجود دارد که ميبايست بهموازات آن امکانات لازمه نيز براي اقامت گردشگران خارجي ايجاد شود.

وي ارزيابي کرد: آنچه مسلم است اينکه صنعت گردشگري ما در حالت رکود قرارگرفته و بايد براي حل اين امر يعني جذب گردشگر، از حضور سرمايهگذاران بهاصطلاح کاربلد در اين بخش استفاده کرد تا هم از سرمايه خود درست و بهجا استفاده کنند و هم اينکه در نهايت برداشت درستي از اقداماتشان در اين راستا داشته باشند.

انگيزه اصلي حضور

سيد بهلول حسيني، نماينده مردم ميانه در مجلس نهم اظهار کرد: کشور ايران در تمامي زمينهها از جهت ميراث فرهنگي و صنايعدستي، ظرفيتهاي لازم را براي جذب توريست دارد و بر همين اساس ازنظر گردشگران خارجي در رديفهاي اول  مناطق گردشگري جهان قرار دارد.

وي افزود: در اين خصوص اگر ما بتوانيم ازظرفيت هاي موجود در کشور براي شناسايي و معرفي پتانسيل هاي کشورمان به خوبي استفاده کنيم و برخي از محدوديتها را در اين زمينه برداريم بسيار موفقتر خواهيم بود.

حسيني، با اشاره به اينکه جاذبههاي توريستي در ايران به دليل داشتن تنوع در زمينه ميراث فرهنگي و منابع طبيعي ميتواند در جذب گردشگران جهان مؤثر باشد، گفت: اگر در بحث جغرافيايي صرفاً اختلاف دما را هم در نظر بگيريم ميتواند حتي بهعنوان تنها انگيزه براي گردشگران محسوب شود زيرا همانطور که ميدانيم؛ در يک مکان از اين سرزمين درجه دماي بين 2 تا 3 درجه بالاي صفر و در مکاني ديگر 35 تا 40 درجه را تجربه خواهيم کرد. 

نماينده مردم ميانه در مجلس شوراي اسلامي افزود: اين اختلاف دما تنها در ايران وجود دارد و تنوع منابع طبيعي و ديگر موارد بهقدر کافي در اقبال گردشگران به کشورمان کافي است البته در اين زمينه موانعي هم براي حضور گردشگران وجود دارد که در حال برطرف شدن است.

اين عضو کميسيون عمران در پاسخ به اين سؤال که چه مشکلاتي براي بخش خصوصي وجود دارد که خيلي به اين قضيه ورود نميکنند، گفت: رفع موانع براي ورود بخش خصوصي از دولت قبل شروعشده و اکنون نيز بهصورت بسيار جدي پيگيري ميشود تا ايجاد انگيزه براي بخش خصوصي جهت سرمايهگذاري فراهم شود.

حسيني تأکيد کرد: اگر دولت در اين زمينه لايحهاي به مجلس ارائه بدهد، مجلس حتماً پيشقدم خواهد شد و رأي لازم را خواهد داد، چراکه صنعت توريست براي کشور بسيار مهم است و موانع جهت سرمايهگذاري هم برطرف خواهد گرديد.