نشریه شماره   202   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

کاروانسرای شمس

کاروانسراي شمس السلطنه يكي از زيباترين اماكن تاريخي شهر نراق است که در دوره قاجار احداثشده است . قدمت بنا بهدرستي مشخص نيست ولي بر اساس شواهد موجود بيش از 150 سال از ساخت آن ميگذرد .

 باني اين اثر تاريخي فردي به نام حاج محمد نراقي معروف به حاجي خان است که طبق بررسيهاي بهعملآمده ايشان از رجال عهد قاجار و وضعيت مالي بالايي داشته است. حاج محمد نراقي با توجه به اينکه شهر نراق در مسير جاده ابريشم قرار داشت و به يک شهر تجاري تبديلشده بود،توانست براي کسب سود و منفعت از اين مزيت شهر توسط يکي از کارگزاران خود در شهر نراق اين مجموعه زيبا و ديدني را به همراه خانه فعلي مرحوم تقيخان رئوفي احداث کند .

در مجموعه بازار و کاروانسرا زيباترين آثار معماري عصر قاجار به چشم ميخورد . درهاي گره کاري شده مجموعه تاجر سرا که از زيباترين قسمتهاي اين بخش چشم هر بينندهاي را ساعتها به خود مشغول کرده و به اعماق تاريخ و تمدن مردم اين ديار ميبرد . مجموعه کاروانسرا از دوطبقه تشکيلشده است . طبقه اول محل نگهداري چارپايان و طبقه فوقاني به استراحتگاه تجار اختصاص داشته است. اين مجموعه شامل يک راستهبازار ، چهارسوق ، تاجر سرا و کاروانسرا ميباشد . طول تقريبي بازار 200 متر و در جهت خيابان اصلي شهر شرقي ، غربي احداثشده است . مصالح اين بنا عمدتاً آجر و سنگ و در برخي جاها از خشت خام است. در سقف راستهبازار و چهارسوق کاشيکاري معقلي و رسمي بنده به چشم ميخورد . تاق چار سوق داراي شمسه با کاشي هايي به رنگ فيروزه و سرمهاي است .