هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   202   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

کاروانسرای شمس

کاروانسراي شمس السلطنه يكي از زيباترين اماكن تاريخي شهر نراق است که در دوره قاجار احداثشده است . قدمت بنا بهدرستي مشخص نيست ولي بر اساس شواهد موجود بيش از 150 سال از ساخت آن ميگذرد .

 باني اين اثر تاريخي فردي به نام حاج محمد نراقي معروف به حاجي خان است که طبق بررسيهاي بهعملآمده ايشان از رجال عهد قاجار و وضعيت مالي بالايي داشته است. حاج محمد نراقي با توجه به اينکه شهر نراق در مسير جاده ابريشم قرار داشت و به يک شهر تجاري تبديلشده بود،توانست براي کسب سود و منفعت از اين مزيت شهر توسط يکي از کارگزاران خود در شهر نراق اين مجموعه زيبا و ديدني را به همراه خانه فعلي مرحوم تقيخان رئوفي احداث کند .

در مجموعه بازار و کاروانسرا زيباترين آثار معماري عصر قاجار به چشم ميخورد . درهاي گره کاري شده مجموعه تاجر سرا که از زيباترين قسمتهاي اين بخش چشم هر بينندهاي را ساعتها به خود مشغول کرده و به اعماق تاريخ و تمدن مردم اين ديار ميبرد . مجموعه کاروانسرا از دوطبقه تشکيلشده است . طبقه اول محل نگهداري چارپايان و طبقه فوقاني به استراحتگاه تجار اختصاص داشته است. اين مجموعه شامل يک راستهبازار ، چهارسوق ، تاجر سرا و کاروانسرا ميباشد . طول تقريبي بازار 200 متر و در جهت خيابان اصلي شهر شرقي ، غربي احداثشده است . مصالح اين بنا عمدتاً آجر و سنگ و در برخي جاها از خشت خام است. در سقف راستهبازار و چهارسوق کاشيکاري معقلي و رسمي بنده به چشم ميخورد . تاق چار سوق داراي شمسه با کاشي هايي به رنگ فيروزه و سرمهاي است .