هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   202   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

میراث فرهنگی و شهرداری متهم‌اند

در حالي مسئولان و دوستداران ميراث فرهنگي براي برپا ماندن خانه «عامريها» در تهران تلاش کردند و کميته پيگيري خانههاي تاريخي تهران پرونده آن را تهيه و در فهرست آثار ملي به ثبت رساند که مالک خانه، در يک نيمهشب و چند روز پس از نصب جرثقيل اين بناي تاريخي را تخريب کرد تا پارکينگ مجتمع تجارياش را علم کند.

اسکندر مختاري استاد دانشگاه،دراين باره گفت:در مرحله  نخست سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري در اين قضيه مسئول است و بايد راهکاري پيدا کند تا در اين چالش موفق باشد و از پس سوداگران برآيد. مختاري دومين مسئول درباره بروز اتفاقات مشابه در تهران و حتي تخريب خانه «عامريها» را شهرداري تهران دانست و گفت: اين نهاد بايد به حفظ ارزشها در شهر اعتقاد داشته باشد و در اين راه به ميراث فرهنگي کمک کند. او با اشاره به نظر مديرکل ميراث فرهنگي استان تهران که مسبب تخريب بافتهاي تاريخي را ديوان عدالت اداري ميداند، گفت: اگر حرفمان قانوني است، بايد در مبادي قانوني آن را پيش ببريم و اگر حرفمان غيرقانوني است، پس حرف سوداگران درست است.