نشریه شماره   202   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

رابطه مستقیم معماران با شخص رهبری

نشست تخصصي «معماري پايدار و محيطزيست» با حضور مدير مرکز معماري حوزه هنري و جمعي از اساتيد دانشگاه  در سالن سلمان هراتي مجموعه حوزه هنري برگزار شد.

در ابتدا، امير محمدخاني مدير مرکز معماري حوزه هنري، در خصوص اين نشست تخصصي که از سوي مرکز معماري حوزه هنري برگزار ميگردد، گفت: بر کسي پوشيده نيست که تغيير و تحول در بناهاي معماري از ارتباط حاکميت و معماران شکل گرفته و دچار تغيير شده است. پس از انقلاب اسلامي و به علت شکل انتخاباتي بودن نهادهاي دولتي و تغيير مداوم مديران، گاهي به امور معماري بهطور شايستهاي پرداخته نميشود، اما بايد بدانيم که حاکميت با دولت فرق ميکند.

وي ادامه داد: نظر غالب اين بود که اگر رابطه معماران با شخص رهبري و حاکميت بهصورت مستقيم باشد، نظرات کارشناسي بيواسطه به ايشان منتقل ميشود و ميتوان انتظار داشت از اين مسير بتوانيم تغييراتي ايجاد کنيم. چون همه ميدانيم که امروز معماري ما در مسير خوبي نيست و شکل شهر ما خوب نيست و معماري تبديل به يک تجارت شده است تا اينکه بهعنوان يک هنر مطرح گردد.