هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   202   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

معـرفــی دوره DBA

دکتر صاحب بدري*

مديريت در فرآيند توسعه اقتصادي کشورها يکي از اهرمهاي قوي و محرکهاي اصلي توسعهاست. پيچيدگي عصر حاضر و مديريت پيچيدگيها ميطلبد که مديران اجرايي دائم خود را به روز نمايند. مديران ارشد به منظور سازگاري ثمربخش و رقابت پذيري در بازار ميبايست علاوه بر تجارب مديريتي، به دانش کاربردي و مهارتي در حوزه مديريت نيز مجهز شوند. افراد شاغل در پستهاي مديريتي که به دنبال راهي براي رسيدن به سطوح بالاتر در مسير شغلي خود هستند، براي کسب دانش مديريت و به روز کــــردن آموخته هايشان نياز دارند در دوره DBA ادامه تحصيل نمايند.

DBA چيست؟

DBAحــــــــــــــــــــرف اول

Doctor of Business Administration

و به معني دکتري مديريت کسب وکار ميباشد. اين دوره براي تربيت مديران حرفهاي و آينده نگر است که با کسب دانش و مهارتهاي مديريت کسب وکار مجهز شوند تا بتوانند در تدوين جهت گيريهاي راهبردي و همچنين حل مسائل واقعي محيط كار مؤثر باشند. DBA در کشورهاي غربي دورهاي شناخته شده و بسيار پرطرفدار و البته ازجمله رشتههاي پرهزينه براي مديران به شمار ميرود، ولي در ايران هنوز شناخته شده نيست.

اهميت دوره DBA

اهميت دوره DBA و به ويژه در قياس با دوره PhD به اختصار عبارت است از:

1- از نظر سطح علمي و ارزش تحصيلي دوره DBA همان ارزش دوره PhDرا دارد و حتي در برخي از کشورهاي غربي DBA نسبت به PhD اهميت بيشتري دارد. بدين ترتيب سطح تحصيل دکتري است.

2- دوره DBA مسئله محور است، مباحث مطرح در کلاسها بر اساس مسائل و مشکلات مديران اجرايي کسب وکارها است. بنابراين دانشجويان با تجربه خود و اساتيد با دانش نظري خود در تعامل با هم کلاسهاي زنده و شادابي برگزار ميکنند که نتيجه آن رشد و بالندگي است

3- با توجه به بند 2 روش ارائه مطالب (روش تدريس) مبتني بر دانشجو محوري خواهد بود. در رويکرد دانشجو محوري استاد و مربي نقش تسهيل گر (Coaching) را دارد. بررسيها نشان ميدهند يادگيري در اين نوع بسيار ماندگار است.

4- انتخاب اساتيد واجد شرايط براي دوره DBA با دورههاي رسمي متفاوت است. اساتيدي در اين دورهها موفق هستند که در کنار توان علمي بالا براي موادي که تدريس ميکنند، سابقه اجرايي درخشاني نيز داشته باشند. اساتيد با سطح علمي بالا ولي بدون تجربه کار اجرايي در اينگونه کلاسها مفيد نخواهند بود. بنابراين اساتيد دورههاي DBA بايد شرايط لازم را داشته باشند.

5- دوره DBA حرفهاي و کاربردي است. به همين دليل در گرايشهاي مختلف مثل DBA اجرايي، DBA گردشگري، DBA خدمات بيمارستاني، DBA ساختمان و... وجود دارد.

6- شيوه گزينش DBA با دوره PhDمتفاوت است. با توجه به فرآيند گزينش دانشجو در تحصيلات تکميلي دانشگاهها و مراکز علمي کشور، مديران ارشد و اجرايي در ادامه تحصيل شانس کمي در گزينش دورههاي رسمي دارند. گزينش دانشجو در دوره DBA طي دو مرحله انجام ميشود؛ بدين صورت که ابتدا رزومه داوطلبين مورد ارزيابي قرار ميگيرد و سپس مصاحبه با داوطلبين برگزار ميشود تا به نوعي سطح بندي شوند.

7- داوطلبين دوره DBA مديران ارشد و اجرايي شاغلين در کسب وکارهاي مختلف هستند، به عبارت ديگر اول کار بعد تحصيل. حال آنکه در دورههاي رسمي اولويت با تحصيل است.

8- اگر بخواهيم در يک جمله تفاوت بين دوره PhD و دوره DBA خلاصه کنيم، دوره PhDمبتني بر آموزش رسمي (Education) که موضوع محور است، حال آنکه دوره DBA مبتني بر آموزشهاي غيررسمي (Training) است که مسئله محور ميباشد.

*مدير گروه مديريت موسسه   آموزش عالي آزاد آرمان