نقش مالک فراتر از کنترل فنی

شمار نشریه : 202

گروه گزارش: بعدازظهر جمعه پيش از بلوار گلها در منطقه 22 تهران ميگذشتم که ازدحام مردم و خودروها، توجهم را به خود جلب کرد. گويا فروشگاهي بزرگ در آن منطقه افتتاح شده بود و مسئولان و کارکنان آن داشتند از مردم با پخش شيريني در داخل فروشگاه و پياده رو و حتي در بين خودروهاي عبوري، پذيرايي ميکردند. با نگاهي به ساختمان به فکرم رسيد با سازنده يا مالک ساختمان گفتگو کنم. آنچه در ادامه ميخوانيد حاصل اين گفتگوهاست.

به دنبال ساخت ارزان نيستيم

مالک ساختمان پديده غرب گفت: ما ميتوانستيم اين ساختمان را به گونهاي بسازيم که هزينههاي آن نصف شود ولي به قول معروف، ما آن قدر پولدار نيستيم که دنبال جنس ارزان قيمت باشيم!

جندقي مقصود خود را اينگونه توضيح داد: ارزان ساختن ساختمان موجب کاهش کيفيت آن ميشود، يعني در حقيقت «سود» محسوب نميشود و از پايه ضرر است. وي با بيان اينکه تخصص اصلي وي ساختمانسازي نيست، گفت: مجموعه ما چند پروژه ديگر هم در دست ساخت دارد که در همه اين پروژهها از مشاوران قوي استفاده ميکنيم و مهمتر اينکه مجري و سازندهاي داريم که به کارش اطمينان داريم.

جندقي با تأکيد بر اينکه سازنده ساختمان پديده غرب در منطقه 22 تهران به اخلاق حرفهاي و تخصص شهرهاست، گفت: من حتي براي منزل مسکوني خودم هم از مشاوره مهندس تقي زاده استفاده کردهام.

نقش مالک بيشتر از کنترل فني است

سازنده ساختمان پديده غرب گفت: مالک نقش عمدهاي در کيفيت ساخت دارد که حتي خيلي بيشتر از کنترلهاي فني است.

علي تقي زاده با بيان اينکه برخي مالکان به دنبال ارزان تمام شدن ساختمان هستند، گفت: سازمان نظام مهندسي اخيرا ارتباط مالي مالکان با ناظران را قطع کرده که اين قضيه تا حدود زيادي از اين مشکل جلوگيري کردهاست.

اين عضو سازمان نظام مهندسي استان تهران با اشاره به اينکه اخذ مجوز و ساخت پديده غرب 18 ماه زمان بردهاست، گفت: تمام کارهاي طراحي و اجراي ساختمان پديده غرب بر عهده دفتر ما بوده و در آن تمام مباحث مقررات ملي ساختمان موبه مو و به نحوه احسن رعايت شدهاست.

وي در خصوص مشخصات فني ساختمان گفت: ساختمان پديده غرب در 1700 متر زيربنا، در 5 طبقه و با سازه فلزي بدون بادبند با سقف عرشه فولادي ساخته شده که دوطبقه زيرزمين و دوطبقه بالاي همکف است و طبقه همکف هم که تجاري است با ارتفاع بيش از 5 متر اجرا شدهاست.

اين مهندس پايه يک سازمان نظام مهندسي تهران افزود: شهرداري منطقه 22 به مباحث مقررات ملي ساختمان بيشتر اهميت ميدهد و اولين منطقهاي است که کنترل سازه ساختمان را در اولويت گذاشته، درصورتي که در مناطق ديگر کار شهرداري فقط در حد بازديد نقشههاست.

مهندس تقي زاده افزود: اين منطقه طي قراردادي با دانشگاه خواجه نصيرالدين طوسي، اکيپي را جهت بررسي کليه سازههاي در حال ساخت به خدمت گرفته و الآن سازهها کاملا بررسي ميشوند تا به هيچ عنوان ايرادي و اشکالي وجود نداشته باشد.

وي افزود: علاوه بر شهرداري، سازمان نظام مهندسي هم مهندسان ناظري تعيين ميکند که موظفند در هفت نوبت از ساختمانها مخصوصا در اجراي سازه به شکل اتفاقي بازديد کنند و به سازمان گزارش بدهند.