هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   202   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

توســعه گردشـگری روستایی مناطق آزاد

گروه گزارش: در مناطق آزاد کشور 500 روستا وجود دارد که قرار است همه آنها تحت برنامه توسعه گردشگري روستايي قرار گيرند. اين طرح با موضوع بهسازي کالبد (بافت و مسکن) روستاهاي تاريخي و گردشگري و توسعه گردشگري روستايي در مناطق آزاد و ويژه اقتصادي مستعد، با مشارکت دبيرخانه شوراي عالي مناطق آزاد و بنياد مسکن انقلاب اسلامي اجرا ميشود که تفاهمنامه آن به امضاي اکبر ترکان و عليرضا تابش رسيد.

به گزارش پيام ساختمان، اکبر ترکان در جلسه امضاي تفاهمنامه بين شوراي عالي مناطق آزاد و بنياد مسکن انقلاب اسلامي اظهار داشت: بنياد مسکن توانسته است وظايفش را در بخش مسکن روستايي انجام دهد و تاکنون حتي يک مورد از فساد و گرفتاريهايي که در نظاممهندسي خودمان گزارش ميشود از بنياد مسکن گزارش نشده است.

دبير شوراي عالي مناطق آزاد با بيان اينکه جمعيت روستايي از ابتداي انقلاب تاکنون ثابت مانده است، افزود: اين جمعيت 23 ميليون است و هر چه از ابتداي انقلاب به آن اضافهشده، به شهرها سرازير شده است، چون اقتصاد روستاها جمعيتي بيش از اين را جواب نميدهد.

وي خاطرنشان کرد: من معتقدم اگر در روستاها ظرفيت نسازيم اين 23 ميليون نفر جمعيت روستايي تا سال 1404 ثابت ميماند.

تأمين وام ارزانقيمت

مشاور رئيسجمهور در اين مراسم از تخصيص وام ارزانقيمت به روستاهاي گردشگري مناطق آزاد خبر داد و هر چند مبلغي را براي تسهيلات ارزانقيمت مشخص نکرد، اما گفت: سود اين وامها اندک و در حد 4 درصد خواهد بود.

ترکان سپس به طرح توسعه گردشگري و ايجاد مسافرکاشانه اشاره کرد و گفت: قول ميدهم وام ارزانقيمت از بخش گردشگري وارد اين کار شود،بنابراين بايد حجم اين تسهيلات را بالا ببريم و ظرفيت معيشت در روستاها را زياد کنيم و ما حاضريم کمک و سرمايهگذاري کنيم.

وي با استقبال از طرح توسعه گردشگري روستايي و ايجاد مسافرکاشانهها خطاب به مسئولان بنياد مسکن گفت: اين کارها ميتواند عميقتر شده و سرمايهگذاريها بيشتر شود و ما هم از نظر منابع و تسهيلات ميتوانيم کمک کنيم.

بازسازي روستاهاي جنگزده

رئيس بنياد مسکن انقلاب اسلامي گفت: هرطور حساب کنيم توسعه کالبدي روستاها چه از سمت مناطق آزاد و چه از سمت اين بنياد مفيد است چراکه توسعه و عمران به نفع مردم و مناطق آزاد خواهد بود.

عليرضا تابش در نشست امضاي تفاهمنامه مشترک بين دبيرخانه شوراي عالي مناطق آزاد و ويژه اقتصادي و بنياد مسکن انقلاب اسلامي گفت: اين بنياد با همکاري سازمان منطقه آزاد اروند برنامههاي تفصيلي، جامع و چندسالهاي را تدارک ديده که در آن شهرهاي آبادان و خرمشهر نيز مدنظر قرارگرفته است. وي افزود: بازسازي روستاها در کشور زماني متوقف شد و بسياري از روستاها بهخصوص در اين مناطق در ميانه راه بازسازي رها شدند.

تابش ادامه داد: علاقهمندي مناطق آزاد براي سرمايهگذاري و توسعه روستاها بسيار مناسب است. بنياد مسکن به دنبال بهانه است که از هر فرصت و امکاني براي توسعه روستاها استفاده کند و اعتبارات و کمک بلاعوض مشترک را نيز ميتوانيم به مناطق تسري دهيم.

وي همچنين از تفاهمنامه ديگري که درباره توسعه گردشگري در روستاهاي مستعد است و بهزودي با سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري امضا ميشود، خبر داد.

اختصاص 300 ميليارد تومان تسهيلات

معاون فرهنگي- اجتماعي و گردشگري شوراي عالي مناطق آزاد از اختصاص 300 ميليارد تومان تسهيلات ارزانقيمت به 110 روستاي منطقه آزاد اروند براي توسعه گردشگري و ايجاد مسافرکاشانه خبر داد.

حجتالاسلام محمدعلي زم با بيان اينکه اولويت توسعه، بهسازي خانهها، جادهسازي، تأمين آب، برق، گاز و امکانات زيرساختي است، تأکيد کرد: قرار نيست در روستاهاي مناطق آزاد و ويژه اقتصادي هتلسازي اتفاق بيفتد، بلکه کالبد خانههاي روستايي و بافت تاريخي آنها بهسازي شده و در صورت لزوم خانههايي بهمنظور پذيرش گردشگر در بافت روستايي ايجاد ميشود.

وي درباره تسهيلاتي که به اين منظور قرار است به مناطق روستايي اختصاص يابد، اظهار داشت: در حال حاضر براي منطقه آزاد اروند 300 ميليارد تومان تسهيلات دوساله برآورد شده که 50 درصد آن را بنياد مسکن، 35 درصد را ستاد اجرايي فرمان امام (ره) و حدود 15 درصد ديگر را منطقه آزاد اروند تأمين ميکند. علاوه بر اين خود روستاييها براي همکاري در اين زمينه اعلام آمادگي کردهاند.

زم خاطرنشان کرد: اين تسهيلات ارزانقيمت و با سه تا چهار درصد سود خواهد بود، ضمن آنکه شوراي عالي مناطق آزاد دنبال اين است که آن چهار درصد را خود پرداخت کند و روستاييها فقط اصل پول را بپردازند.

انجام مطالعات و طراحي 80 روستاي گردشگري

در ادامه اين نشست، معاون عمراني روستايي بنياد مسکن  با بيان اينکه طرح توسعه گردشگري از سوي بنياد مسکن انقلاب اسلامي از چهار پنج سال پيش آغاز شده است، گفت: تاکنون مطالعات و طراحي براي 80 روستا انجامشده و 120 روستاي گردشگري ديگر نيز در دستور کار ما قرار دارد.

محمدرضا شاملو تأکيد کرد: اجراي طرح مسافرکاشانه و توسعه گردشگري روستايي نياز به ابلاغ تفاهمنامه و تعريف ساز و کار اجرايي دارد تا اهداف آن عملياتي شود.