هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   202   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

قابلیت های مهندسان زن را معرفی می کنیم

گروه گزارش: در اواخر آبان امسال رئيس شوراي مرکزي  سازمان نظام مهندسي کشور طي حکمي، با اشاره به اهميت موضوعات مرتبط با جامعه بانوان مهندس عضو سازمان نظاممهندسي ساختمان کشور و ظرفيت قابلتوجه اين بخش از اعضاي سازمان و لزوم ساماندهي هر چهبهتر جامعه مذکور و تسهيل فعاليت حرفهاي آنان خانم مهروش کاظمي را به سمت «مشاور رئيس سازمان در امور توانمندسازي بانوان مهندس فعال در عرصه حرفهاي» منصوب کرد. متعاقب اين انتصاب، «کميته توانمندسازي بانوان مهندس فعال در صنعت ساختمان» تشکيل و در 24 ديماه امسال نيز اولين جلسه اين کميته در محل ساختمان شوراي مرکزي برگزار شد. در آن جلسه فعاليتهاي انجاميافته در سنوات گذشته مرور و چگونگي مديريت حرفهاي بانوان مهندس در عرصه ساختوساز و نيز شاخصههاي فعاليت بانوان مهندس بر اساس قابليتها و فرصتها بررسي شد. همه اينها بهانهاي شد تا به سراغ خانم کاظمي برويم و با وي در خصوص فعاليتهاي اين کميته گفتگو کنيم.

پيام ساختمان: مبناي فعاليتهاي شوراي مرکزي سازمان نظاممهندسي در خصوص بانوان مهندس چيست ؟

واقعيت قضيه اين است که ما براي تحقق آنچه قدرالسهم مسئوليت ما در صنعت ساختمان از برنامههاي توسعهاي کشور است بايد تمام نيروي انساني متخصص و داراي تحصيلات را به عرصه فعاليت بياوريم. يعني اين وظيفه ماست تا از تمام توانمان براي توليد و پيشرفت در اين بخش استفاده کنيم و نميتوان و نبايد از اين امر غافل شد. از اين نظر بخشي از جامعه مهندسي کشور بانوان مهندس هستند که بايد در عرصه فعاليتهاي تخصصي کشور حضورداشته باشند. اين اعتقاد همه ما در دوره پنجم و ششم شوراي مرکزي است که هيچ تفاوتي بين يک مهندس زن داراي پروانه اشتغال با يک مهندس مرد داراي همان پروانه اشتغال وجود ندارد.

پيام ساختمان: اگر اين تفکر وجود داشت و دارد و امور مشورتي بانوان مفيد بود چرا يک سال دچار وقفه شد؟

اين سؤال براي خيليها مطرحشده بود و من هم در جاهايي پاسخ دادهام که کارهايي که در دور گذشته شوراي مرکزي انجام شد براي شروع اين کار بود. بررسي عملکرد کميسيون مشورتي دوره گذشته در شورا و دقت در شرايط حاکم و بازخوردي که از جامعه ميگيريم ما را به اينجا رساند که قشري از نيروي متخصص و تحصيلکرده ما خيلي درگير فعاليت در اين صنعت نيستند. بهحکم وظيفه بايد علت را جويا ميشديم که چرا اين اتفاق افتاده است. در دوره اول که تمرکز روي آسيبشناسي بود تا حدودي اين کار انجام و دلايلي که ما نتوانستهايم تمام نيروي انسانيمان را در جامعه به عرصه فعاليت بياوريم بررسي و شناسايي شد. دادهها ما را به اين نتيجه رساند که مهندسان ما اعم از زن و مرد بهواسطه تخصص و تحصيلاتشان هيچ فرقي با هم ندارند. چرا که آزمون ورودي دانشگاهها و دانشي که در دانشکدههاي فني وجود دارد و به دانشجويان در تمام رشتههاي هفتگانه منتقل ميشود براي هر دو جنس يکسان است. بعد از فراغت از تحصيل هم آزمون ورود به حرفه جهت اخذ پروانه اشتغال وجود دارد که باز براي همه يکسان است. ولي بررسيها نشان داد اشکال در جاي ديگراست که موجب تفاوت حجم فعاليت بين بانوان مهندس داراي پروانه اشتغال با آقايان مهندس داراي همان پروانه اشتغال ميشود.

پيام ساختمان: اشکال چيست و در کجاست؟

اشکال در اين است که جامعه مخاطب ما که براي ما قشر مهندسان، به اسم «جامعه کارفرمايي» شناخته ميشود، بهواسطه عقبه موضوع که به گذشتههاي خيلـــي دور برميگردد، تفکري مبني بر اين دارد که خدمات و حرفه مهندسي مردانه است و به خاطر همين در مورد اخذ خدمات مهندسي از مهندسان مرد، شرطي شدهاند. بهطور عام اين تفکر جامعه مخاطبان ماست گر چه قشري هم هستند که به اين تفکرات اعتقادي ندارند و فرقي ندارد که خدمات را اعم از طراح و ناظر و غيره از چه جنسي از مهندسان دريافت کنند ولي اينها در اقليت هستند و عموميت ندارند. ما متوجه شديم کاري که بايد بهحکم وظيفه انجام دهيم اين است که کوتاهي يا عدم فعاليت و اين ضعفي که در سيستم ما وجود داشته که نتوانستهايم اشراف و آگاهي جامعه مخاطبمان را افزايش دهيم که هيچ فرقي در ارائه خدمات مهندسان مرد و زن وجود ندارد، جبران کنيم. ميخواهيم براي جامعه کارفرمايي کار شناساندن توانايي و قابليتهاي بانوان مهندس را انجام دهيم و اين کاري است که تابهحال انجام ندادهايم. بعدازاين مرحله، اصل بر شايستهسالاري است و اين حق براي کارفرما و کسي که خريد خدمات مهندسي ميکند محفوظ است تا مهندسش را خودش انتخاب کند و با کسي کار کند که دوست دارد يا کسي که شايستگي و توان فني بالاتري داشته باشد.

پيام ساختمان: چرا اسم کميته را «توانمندسازي بانوان مهندس» گذاشتيد؟

«کميسيون مشورتي بانوان» دوره قبل، بنا به مأموريتي که براي آن در نظر گرفتهشده بود( چون کميسيوني موضوعي در شروع کار فعاليت شوراي مرکزي در اين خصوص بود) بيشتر حالت بررسي و مشورت داشت. اصولاً شروع هر کاري همينطور است تا بتوان در قالب آن مأموريت، پروژه تعريف کرد. انصافاً کميسيون مشورتي بانوان فکر و پيشنهاد خيلي خوبي بود که توسط آقاي هاشمي، رياست وقت سازمان بناي آن گذاشته شد. به نظرم مأموريت آن دوره تحقق پيدا کرد و در دوره جديد ماهيت اين مجموعه بنا به مأموريتي که به آن محول شده خيلي قويتر شده است. اين بار، کار در قالب کميته راهبردي توانمندسازي بانوان مهندس است که طرح و حالت اجرايي قويتري نسبت به کميسيون قبل دارد. يعني در اين مرحله اقتضا اين بود که ماهيت آن حالت توانمندتر داشته باشد.

پيام ساختمان: برنامه کاري کميته چيست و تابهحال چه کردهايد؟

يکي از برنامههاي ما تهيه بانک اطلاعاتي مهندسان است که البته در کل، ويژه خانمها نيست. ما براي برنامهريزيهاي آتي، بايد بانک اطلاعاتي جامع مهندسان کشور، شامل مشخصات، تواناييها و رزومه کاري آنها داشته باشيم تا بتوانيم براي مثلاً صدور خدمات فني و مهندسي يا براي شناساندن آنان به جامعه به آن مراجعه کنيم و رزومه مهندسان و تواناييهايشان را ببينيم. تهيه چنين بانکي با توجه به آيتمهايش امري زمانبر است و ما براي آنکه برنامههايمان را سريعتر اجرايي کنيم بخش مربوط به اطلاعات بانوان مهندس را در اولويت کار قرار دادهايم. در سايت شوراي مرکزي براي مراجعه بانوان مهندس کل کشور و ثبت اطلاعاتشان فضايي در نظر گرفتهشده تا بتوان از آن در برنامهريزيها استفاده کرد. البته اين کار در قالب بانک اطلاعاتي جامع مهندسان خواهد بود و نهايتاً با آن ادغام خواهد شد.

پيام ساختمان: ظاهراً برگزاري همايشي هم در برنامههايتان هست؟

 تصميم گرفته شد تا در روزهاي 9 و 10 ارديبهشت سال آينده همايشي ملي با عنوان نقش بانوان مهندس ايراني در صنعت ساختمان برگزار کنيم که محورهاي آن بهزودي اعلام خواهد شد. در ادامه هم همايشي بينالمللي بهمنظور امکان شناخت و بهرهمندي مهندسان ايراني فعال در خارج از کشور خواهيم داشت ، در خصوص مسائل و مشکلاتي که داشتهاند و بر آنها غلبه کردهاند و از اين طريق ميتوان به بانوان مهندسان و شناساندن قابليتهايي که ما در داخل کشور داريم ، کمک کرد.

پيام ساختمان: همايشي هم قرار است در استان کرمانشاه براي امور بانوان مهندس برگزار شود؟

در کميسيون مشورتي قبلي برنامهريزيهايي شده بود که خانم حيدريان و سازمان نظاممهندسي استان کرمانشاه زحمت کشيدند و همايشي را برنامهريزي کردهاند و انشاءالله در 14 اسفندماه برگزار خواهد شد.