هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   159   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

لایحه وظایف وزارت راه و شهرسازی


لایحه تعیین وظایف و اختیارات وزارت راه و شهرسازی از سوی رئیس جمهور تقدیم مجلس شد.

لایحه تعیین وظایف و اختیارات وزارت راه و شهرسازی که به تصویب هیئت وزیران رسیده است، از سوی رئیس جمهوری تقدیم مجلس شد. در مقدمه توجیهی این لایحه آمده است: در اجرای ماده(3) قانون تشکیل وزارت راه و شهرسازی (مصوب 1390) و با توجه به تکالیف مقرر در احکام قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه و قانون اجرای سیاست های کلی اصل(44) قانون اساسی و به منظور احصای وظایف و اختیارات وزارت راه و شهرسازی لایحه تعیین وظایف و اختیارات وزارت راه و شهرسازی برای طی تشریفات قانونی تقدیم مجلس می شود.

بر اساس این لایحه، استفاده از امکانات شرکت‌های هواپیمایی خارجی برای حمل و نقل مسافر در فرودگاه‌های داخلی کشور تا زمان رفع نیاز توسط شرکت های داخلی مجاز است. وزارت راه و شهرسازی مجاز است حق بهره برداری از بزرگراه‌ها و آزادراه‌های دولتی و مشارکتی (پس از پایان دوره مشارکت) و تاسیسات جانبی آن را با مسئولیت نگهداری از آنها به متقاضیان واجد شرایط از طریق مزایده عمومی برای مدت معین واگذار و وجوه حاصل از حق بهره برداری را پس از واریز به خزانه در قالب بودجه سنواتی به عنوان سهم آورده دولت در احداث آزاد راه های جدید مصرف کند.

همچنین عوارض تردد انواع وسایل نقلیه از بزرگراه‌ها و آزاد راه‌ها حسب مورد بر اساس قراردادهای مشارکت یا نگهداری و بهره برداری تعیین و با تایید وزیر راه و شهرسازی قابل وصول خواهد بود.