هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   202   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

کاهش قیمت مسکن کلنگی در سال جاری

خانههاي کلنگي از مواردي است که مشاوران املاک يا افرادي که به دنبال ساخت و ساز هستند سراغ آن ميروند. گاه در ميان خانههاي کلنگي ميتوان قيمتهاي نجومي مانند 28 ميليارد تومان را مشاهده کرد.

طبق گزارش مرکز آمار،کمترين قيمت معاملهشده ملک کلنگي در منطقه 13، متري 2 ميليون تومان و بيشترين قيمت معاملهشده بابت هر مترمربع در اين منطقه 8 ميليون و 988 هزار تومان و متوسط قيمت، متري 4 ميليون و 380 هزار تومان اعلامشده است. از سوي ديگر منطقهاي که قيمت املاک کلنگي در آن نسبت به ساير مناطق ديگر تهران در پاييز سال 93 از کمترين ميزان كاهش قيمت برخوردار بوده است، منطقه 21 است. محلههاي تهرانسر و شهرک هواپيمايي، محلههاي شاخص منطقه مذکور هستند که پايينترين نرخ معاملهشده براي هر مترمربع در اين منطقه يکميليون و 639 هزار تومان و بيشترين نرخ معاملهشده براي هر مترمربع پنج ميليون و 708 هزار تومان و متوسط قيمت در ازاي هر مترمربع 2 ميليون و 530 هزار تومان ثبتشده است. همچنين مناطقي که کمترين قيمت معاملهشده املاک کلنگيشان کمتر از 2 ميليون تومان از سوي مرکز آمار معرفيشده ، شامل مناطق 17 تا 21 و 14 است.در منطقه 17 (محلههاي ابوذر، قزوين و آيتالله سعيدي) کمترين قيمت معاملهشده ملک کلنگي متري يکميليون و 111 هزار تومان، در منطقه 18 (بخشي از اتوبان آزادگان، اسماعيلآباد و ابراهيمآباد) کمترين قيمت معاملهشده ملک کلنگي متري يکميليون و111 هزار تومان، در منطقه 19 (عبدلآباد) کمترين قيمت معاملهشده ملک کلنگي متري يکميليون و 118 هزار تومان، در منطقه 20 (جوانمرد قصاب، هاشمآباد) کمترين قيمت معاملهشده ملک کلنگي متري يکميليون و 15 هزار تومان و کمترين قيمت معاملهشده املاک کلنگي در منطقه 14 (پرستار، نبرد و بخشي از 17 شهريور) يکميليون و 435 هزار تومان اعلامشده است.

در جدول روبرو قيمت خانههاي کلنگي در نقاط مختلف شهر آمده است: