هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   202   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

مقصدآینده نقدینگی ارزی سرگردان

گروه بازار مسکن: بازار ارز در يک سال گذشته به دليل انتظارات خوش بينانه مردم و تغيير سياست خارجي و اقتصادي دولت توانسته بود با ثباتش، نقش مهمي در اقتصاد ايران ايفا کند. به طوري که تورم نقطه به نقطه در پايان تيرماه 1393، به 6/14درصد رسيد که نسبت به ماه مشابه سال گذشته29/4 واحددرصد کاهش داشت. اما ناگهان ورق برگشت و نرخ دلار که در محدوده 3200 تومان بود ناگهان به 3500تومان رسيد. در نهايت هم در اولين روزهاي زمستان، يخ دلار آب شد و قيمت 3550توماني را به ثبت رساند. به نظر ميرسد بازار ارز شرايط دشواري را پشت سر ميگذارد و مشخص نيست که ثبات نرخ ارز حتي در محدوده 3550توماني تثبيت شود يا خير. اکنون فشارها براي بالا بردن قيمت ارز در بازار بيشتر و بيشتر ميشوند. ازيک طرف، افزايش سطح قيمتهاي داخلي باعث شده نرخ ارز افزايش يابد و از طرف ديگر کاهش قيمت نفت در بازارهاي جهاني درآمدهاي ارزي را کاهش دادهاست. حال به عقيده بسياري از کارشناسان نوسانات ارز، سکه و سقوط ارزش شاخص بورس نشانگر علامتهايي در حوزه اقتصاد و مسکن است. مطابق برآورد کارشناسان حدود 20 ميليارد دلار ارز در خانههاي مردم وجود دارد و هر لحظه ممکن است يکي از بازارهاي سرمايه را هدف قرار دهد. اينکه آينده اين حجم از نقدينگي به کدام بخش اقبال بيشتري دارد را در گفتگو با کارشناسان بررسي کردهايم:

20ميليارد دلار ارزهاي خانگي کجا ميرود؟

ابوالحسن ميرعمادي، کارشناس مسکن با بيان اين مطلب که افزايش قيمتها در بازارهاي موازي مسکن، خطر رکود بيشتر مسکن را به همراه دارد، گفت: بزرگترين خطر افزايش قيمت دلار و نوسانات قيمت ارز روي قيمت مصالح و تجهيزات ساختماني است وي با اشاره به اينکه تثبيت قيمت ارز ميتواند از ميزان سردرگميهاي مردم بکاهد، افزود: بازار مسکن در حال حاضر در رکود به سر ميبرد و اين وضعيت ميتواند تداوم داشته باشد. در اين صورت مردم ترجيح ميدهند سرمايه هايشان را به سمت بازارهاي ديگر مانند سکه و ارز ببرند.

کسي سکه و دلار نميخرد

يک کارشناس بازار ارز نيز با بيان اينکه دلار تقاضاي خود در بازار را از دست دادهاست، گفت: خروج سرمايهها از بازار بورس تأثير چنداني بر نرخ دلار نداشتهاست، اين در حالي است که از حدود چند هفته گذشته نيز خريد دلار در بازار به شدت کاهش يافته و کمتر کسي دلار ميخرد.

شهاب الدين کشاورز ادامه داد: زماني که مردم تمايل بيشتري به خريد دلار و تبديل پول خود دارند، قيمت دلار بالا ميرود، اما در وضعيت کنوني، بازار دلار جنب وجوش و تحرک خاصي ندارد.

متغيرهاي بازار مسکن به بازارهاي جهاني وابسته نيست

خسروي، کارشناس بازار مسکن درباره ميزان تأثير رواني نوسانات بازار ارز بر بخش مسکن گفت: نوسانات قيمت ارز، اثرات طولاني مدت بر بازار مسکن دارد اما در کوتاه مدت تأثيري بر اين بازار ندارد، بنابراين نميتوان گفت که افزايش يا کاهش جزيي قيمت مسکن در مدت اخير به دليل تغييرات قيمتي بازار ارز رخ دادهاست.

وي ادامه داد: 80درصد مصالح ساختماني مورد استفاده در ساخت وسازها توليد بخش داخل است بنابراين، بازار ارز اثر چنداني نميتواند بر قيمتها در بخش ساخت مسکن داشته باشد. اين کارشناس بازار مسکن تصريح کرد: متغيرهاي بازار مسکن برخلاف ساير بازارها همچون ارز، سکه و بورس، وابستگي به بازارهاي جهاني ندارد؛ چراکه نهادههاي اصلي ساخت مسکن شامل زمين و مصالح پرمصرف، بيارتباط با واردات است.

ساز مسکن کوک ميشود

ناصر عاشوري قلعه رودخاني، عضو کميسيون اقتصادي و نماينده فومن با بيان اين مطلب که دولت در يک سال اخير به خوبي جلوي دلالي و سوداگري را گرفتهاست، به پيام ساختمان گفت: نوسانات اخير مقطعي است و هيچ گاه افزايش قيمت ارز مانند سالهاي 90و 91 نخواهد بود. نماينده فومن تصريح کرد: مردم از بازارهاي نامطمئن لطمات زيادي خوردهاند بنابراين به دنبال بازار مطمئني مانند مسکن خواهند بود. وي اقتصاد کشور را مانند چرخ دندههاي ساعت دانست و گفت: با يک کوک ميتوان تمام چرخ دندههاي اقتصادي از جمله مسکن را به حرکت درآورد.

اين نماينده مجلس خاطرنشان کرد: هيچ نگراني در مورد مذاکرات، کاهش قيمت نفت و افزايش نقدينگي وجود ندارد و تنها نگراني ما عدم مديريت اين اوضاع است.

دولت جلوي دلالي ارز را گرفتهاست

کمال عليپور خنکداري، نماينده قائم شهر با بيان اين مطلب که دوران دلالي و سوداگري به پايان رسيدهاست به پيام ساختمان گفت: طي سالهاي 90 و 91 (دولت دهم) تعداد دلالان ارز به شدت افزايش يافت اما در حال حاضر علي رغم عملکرد ضعيف دولت يازدهم در زمينه مسکن، از دلالي در بازار ارز جلوگيري شدهاست. وي افزود: بنده به عنوان عضو کميسيون عمران، رونق اقتصادي کشور را در افزايش ساخت وساز و رونق توليد ميبينم و اميدوارم دولت با حمايت سرمايهگذاران در عرصه ساخت وساز و کاهش وابستگي به درآمد نفت بتواند گامهاي محکمي در راستاي رشد اقتصاد کشور بردارد.

تأثير ارز بر واقعيت جامعه

فعالان بازار مسکن در شمال پايتخت معتقدند: افزايش قيمت ارز بر فروش و اجاره خانههاي مناطق شمالي پايتخت تأثير زيادي ميگذارد، زيرا بيشتر آپارتمانها لوکس و داراي مصالح خارجي هستند، بنابراين با افزايش قيمت ارز ارزش اين خانهها در بلندمدت افزايش مييابد. از طرفي، چون اجاره بهاي برخي خانههاي لوکس در منطقه يک که به خارجيها اجاره داده ميشود، با نرخ «دلار» محاسبه ميشود، افزايش قيمت ارز، باعث گرايش بيشتر موجران به اجاره دلاري ميشود. هرچند برخي از کارشناسان معتقدند تأثير تغيير قيمت ارز بر بازار مسکن در درازمدت خود را نشان ميدهد اما دلالان مسكن ميگويند در آذر امسال ايجاد جو رواني ناشي از التهاب ارز، باعث شد متعاملين مسكن تصور كنند وقايع اقتصادي سال91 در شرف وقوع است. در سال91، سوداگري در بازارهاي زود نقدشونده همچون ارز و طلا، باعث حباب قيمت دلار و سكه شد. آن زمان، در بازار مسكن نيز آثار رواني جهش قيمت ساير بازارها، بروز كرد و قيمت مسكن در شهر تهران به طور متوسط 50درصد افزايش يافت.

صالحي يکي از مشاوران املاک شرق تهران نيز در خصوص تأثيرات نوسانات ارز بر بازار مسکن به خبرنگار ما گفت: اين تغيير قيمت بيشتر تأثير رواني داشت تا تأثير واقعي، زيرا برخي دلالان تلاش کردند وانمود کنند با گران شدن ارز، قيمت مسکن نيز افزايش پيدا کرده بنابراين رفت وآمد به دفاتر مشاوران املاک بيشتر شد اما اين تأثير رواني کوتاه مدت بود و بازار دوباره به حالت عادي بازگشت.