هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   202   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

بودجه سال آینده چه قدر نفتی است؟

گروه گزارش: لايحه بودجه پيشنهادي دولت براي سال آينده، بر رقم 838 هزار ميليارد تومان بستهشده که نسبت به بودجه 803 هزار ميليارد توماني سال جاري حدود 35 هزار ميليارد تومان رشد دارد. اما تعيين قيمت نفت در بودجه، بهعنوان عامل اصلي درآمد کشور براي سال آتي، موضوع موردبحث دولت، مجلس و البته کارشناسان اقتصادي است. هماکنون لايحه بودجه 94 در کميسيون تلفيق مجلس شوراي اسلامي است و در آخرين روز ماه گذشته کليات آن در اين کميسيون تصويبشده و قرار است طي جلسهاي با حضور وزير نفت، وضعيت و شرايط بهصورت کامل بررسي و در خصوص درج بهاي نفت در بودجه 94 تصميمگيري نهايي انجام شود.

کاهش هزينههاي سال آينده با صرفهجويي

نظر به اهميت قيمت نفت در بودجه سال آينده؛ صداوسيما موضوع و محور بحث شصت و دومين برنامه مناظره شبکه يک سيما را همين موضوع قرار داد. در اين برنامه غلامرضا تاجگردون ، احمد توکلي غلامرضا مصباحي مقدم، نمايندگان مجلس و فرهاد دژپسند معاون بودجه سازمان مديريت و  برنامهريزي حضور داشتند.

در ادامه نگاهي داريم به مهمترين مباحث مطرحشده در اين قسمت از برنامه مناظره:

رشد 16 درصد بودجه عمراني

معاون بودجه سازمان مديريت در برنامه مناظره با اشاره به اينکه 70 درصد اعتبارات هزينهاي به حقوق و دستمزد اختصاص دارد، اظهار داشت:  با وجود اين بودجه اعتبارات هزينهاي را با رشد 11.7 درصد تنظيم کرديم ولي براي بودجههاي عمراني اعتباراتي را براي تکميل طرحهاي نيمهتمام عمراني اختصاص داديم و رشد 16 درصدي در اين بخش اعمال کرديم.

فرهاد دژ پسند با تأکيد بر اينکه قيمت نفت را از شهريورماه بهصورت جدي رصد کرديم، گفت: قيمت پيشنهادي را بهصورت واقعي در بودجه آورديم. در تمام دنيا بودجهريزي مبتني بر عملکرد يکساله انجام نميشود و 5 تا 7 سال زمان ميبرد و با کمک دولت اين را 3 ساله اجرايي ميکنيم.

عضو کميسيون بودجه مجلس بيان کرد: زماني که بودجه را بستيم قيمت نفت را بالاي 100 دلار پيشبيني ميکردند ولي ما مهرماه متوجه شديم که نرخ کمتر ميشود و 72 دلار را پيشنهاد کرديم.

مشکل بودجه نه ارز است و نه ريال

احمد توکلي تعيين مقدار صادرات نفت و نرخ ارز را از نکات منفي بودجه دانست و گفت: قرار بود تبصرهها حذف شوند ولي نشد؛ بودجه بر اساس خوشبيني نسبت به سال آينده تنظيمشده و روزي که بودجه را ميبستند،قيمت نفت 65 دلار بود ولي با 72 دلار بستند.

وي با اشاره به اينکه 38.5 هزار ميليارد تومان از بودجه سال بعد طبق برآورد مرکز پژوهشها محقق نميشود، تصريح کرد: کسري حسابجاري بودجه 3805 ميليارد و کسري اقتصادي 104.5 هزار ميليارد تومان است. همچنين چتر حمايتي براي مستضعفان محقق نشده و تکليف هدفمندي يارانه و سبد حمايتي نيز مشخص نيست.

وي در ادامه با تأکيد بر اينکه مشکل بودجه نه ارز است و نه ريال ، گفت مشکل بودجه ما از بودجهريزي است چراکه  تعيين ميزان فروش هر بشکه نفت در سال و همچنين نرخ فروش آن با متغيرهاي اقتصادي همخواني ندارد.

توجه ويژه به طرحهاي عمراني

غلامرضا مصباحي مقدم مقايسه بودجه سال بعد با عملکرد سال فعلي را بيانگر شکاف بزرگي دانست و گفت: سال جاري 180 هزار ميليارد تومان عملکرد خواهيم داشت ولي براي سال بعد بيش از 200 هزار ميليارد تومان است درحاليکه تا حدودي اين امر بعيد به نظر ميرسد.

عضو کميسيون برنامهوبودجه همچنين به افزايش ميزان صادرات غيرنفتي طبق وعده رئيسجمهور در زمان تحويل لايحه بودجه اشاره کرد و اظهار داشت: درآمد نفت بهشدت کاهش يافت  درحاليکه سهم 71 هزار ميليارد توماني دولت در بودجه عمومي زماني محقق ميشد که قيمت نفت 72 دلار باقي بماند و الان هم اصرار دارند بودجه را با اين نفت به تصويب برسانيم درحاليکه نميتوانيم بودجه را با ارقام غيرواقعي ببنديم. دولت و مجلس با هم توافق کنند که نفت را بفروشند و درآمد را به صندوق واريز کنند نه اينکه 12 درصد هم از آن بردارند.

وي با بيان اينکه ميتوانيم بودجه امسال را بدون نفت ببنديم، تصريح کرد: بايد امسال گام بلندي براي کاهش وابستگي به نفت برداريم. وي افزود: من مخالف استفاده از پول نفت نيستم، بلکه ميگويم اتکاي بودجه به نفت بايد از بين برده شود نه اينکه از نفت استفاده نکنيم.  بايد روش مان را عوض کنيم و حتي کمک به بودجه  عمراني از حساب ذخيره و صندوق باشد.

بعد2از نفت چه؟

رئيس کميسيون تلفيق بودجه 94 در برنامه مناظره تلويزيون گفت: نبايد چيزي تصويب شود که دولت نتواند آن را اجرا کند. بايد ديد که چرا به اينجا رسيدهايم. سهم نفت در بودجه سال 90 به 52 درصد رسيد ولي سال 94 به هر دليلي 32 درصد شده که اين گام خوبي است و بايد از اين هم کمتر شود و در سال 94 حتماً اين سهم کمتر ميشود اما اگر نفت را کنار بگذاريم چه ميشود؟.

غلامرضا تاجگردون با بيان اينکه يک ساله نميتوان توليد گندم را به بيش از 12 هزار تن افزايش داد، تصريح کرد: الآن گزارش مرکز پژوهشها نشان ميدهد که اعتبارات عمراني به قيمت سال 83 زير 7 هزار و 500 ميليارد تومان است.

وي با تأکيد بر اينکه هر زمان مجلس مصوبات نامربوطي را به دولت ارجاع داد، شک نداشته باشيد دولت به فساد کشيده ميشود به ماجراي برداشت دولت از صندوق توسعه ملي اشاره کرد و گفت: پيشبيني بودجه سال بعد اين بود که رشد اقتصادي با نفت 72 دلاري به 2.3 درصد برسد اما الآن پيشبينيها اصلاحشده و نشان ميدهد به رشد 9 دهم درصدي خواهيم رسيد. تاجگردون خاطرنشان کرد: ما در حالي 6 تا 7 درصد ماليات ميگيريم که کشورهاي ديگر بيش از 20 درصد ماليات ميگيرند.