هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   202   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

افت تقاضا و تولید سیمان

دبير انجمن صنفي کارفرمايان صنعت سيمان از کاهش تقاضاي سيمان به دليل رکود در ساختوساز خبر داد و گفت: با توجه به کاهش تقاضا ميزان توليد و صادرات سيمان نيز کاهشيافته است.

عبدالرضا شيخان با اشاره به ميزان صادرات سيمان و کلينکر گفت: طبق آمار 9 ماهه صادرات کلينکر 37 درصد رشد داشته و صادرات سيمان با 10 درصد کاهش مواجه بوده اما مجموع صادرات سيمان و کلينکر طي اين مدت تغييري نکرده است.وي در خصوص ميزان توليد سيمان و کلينکر گفت: طبق آمار 9 ماهه توليد کلينکر با رشد چهاردرصدي و توليد سيمان با کاهش 37 درصدي روبهرو بوده است.

دبير انجمن صنفي کارفرمايان صنعت سيمان ميزان توليد سيمان را در 9 ماهه امسال 51 ميليون و 645 هزار تن عنوان و اظهار کرد: در اين مدت 10 ميليون تن سيمان صادرشده است.

شيخان با بيان اينکه در 9 ماهه امسال 56 ميليون و 850 هزار تن کلينکر توليدشده است، گفت: طي اين مدت چهار ميليون و 500 هزار تن کلينکر از ايران صادرشده است.